Cerddoriaeth
Gwynedd Greadigol

Cyfeiriad:
Uned 8, 24 Lon Norbury,
Fairwater
Caerdydd
CF5 3AU

Rhif Ffon: 02920 838060 / 01286 685248
Gwefan: http://www.communitymusicwales.co.uk
Ebost: admin@communitymusicwales.org.uk


Ein nod yw cyfrannu at rymuso grwpiau ac unigolion difreintiedig drwy eu galluogi i gymryd rhan mewn creadigrwydd a dysgu, yn y lle cyntaf ac yn bennaf drwy greu cerddoriaeth.Rydym yn datblygu gweithdai cerddoriaeth gyfranogol, cynlluniau mentora a hyfforddiant cerddoriaeth gymunedol. Rydym yn gweithio'n strategol i ganfod angen ac yn darparu prosiectau yn rhoi’r cyfle i bobl ysgrifennu, chwarae, recordio neu berfformio cerddoriaeth.

 

Ffôn: 07796623580
Gwefan: www.bocs.org.uk
Ebost: rebecca@bocs.org.uk

Mae Bocs yn rhwydwaith cefnogol o artistiaid ifanc sy'n cwmpasu celfyddydau gweledol, cerddoriaeth a pherfformiad. Eu hamcan yw sefydlu canolbwynt i weithredu fel catalydd ar gyfer rhagoriaeth mewn celfyddyd gyfoes ifanc. Ein bwriad yw sefydlu canolbwynt ar gyfer rhagoriaeth mewn celfyddyd gyfoes ifanc drwy ddarparu lleoliad Caernarfon ar gyfer amgen, arddangosfeydd sy'n torri tir newydd, perfformiadau, stiwdiau a gweithdai fforddiadwy.

Cyfeiriad:
Galeri,
Doc Victoria,
Caernarfon,
LL55 1SQ

Ffôn: 01286 685230
Gwefan: www.cgwm.net
Ebost: post@cgwm.net

Mae Canolfan Gerdd William Mathias yn fan deinamig ar gyfer pob math o gerddoriaeth. Cynigir hyfforddiant cerddorol un i un safon uchel, i bob oedran o ddechreuwyr hyd at lefel broffesiynol. Trefnir yn ogystal nifer o brosiectau cerdd amrywiol yn cynnwys:
• Camau Cerdd i blant 18mis i 7oed
• Doniau Cudd i oedolion ag anableddau dysgu
• Côr ac ensembles lleisiol
• Dosbarthiadau theori a chyfansoddi
• Cyngherddau
• Dosbarthiadau meistr gan gerddorion blaenllaw.

Cyfeiriad:
d/o Ysgol Cerddoriaeth,
Prifysgol Bangor,
Bangor,
Gwynedd,
LL57 2DG

Ffôn: 01248 383257 / 07817 721250
Gwefan: www.ensemblecymru.co.uk
Ebost: peryn@ensemblecymru.co.uk

Ensemble cerddorfaol yw Ensemble Cymru sy’n hybu ystod eang o berfformiadau sy’n amrywio o berfformiadau deuawd i gerddorfa siambr 27 aelod. Bwriad y cwmni yw datblygu cwmpas teithiol cenedlaethol ac ymgymryd taith Ewropeaidd yn 2020 i hybu hanes ag etifeddiaeth Cymru drwy raglen o gerddoriaeth siambr Gymreig. Arbeniga Ensemble Cymru mewn cynnal perfformiadau cerddorol o safon i gymunedau llai ffodus ac ysgolion ar draws Ogledd Cymru.

Mae’r ensemble elusennol yn preswylio ym mhrifysgol Bangor (ble mae’r swyddfeydd), yr Ŵyl Gerdd genedlaethol Cymru, ag o fis Medi 2010 yn Venue Cymru. Bydd yr Ensemble yn dathlu ei ben-blwydd yn 10 yn 2011-2012.

Gwefan: www.wales.nhs.uk/sitesplus/861/tudalen/48047
Ebost: Elizabeth.Aylett@wales.nhs.uk

Beth yw Therapi Celf? Mathau o therapi mynegiannol sy’n defnyddio’r broses greadigol i wella lles emosiynol a chorfforol yr unigolyn yw Therapi Celf. Ceir pedwar proffesiwn:

• Therapydd Celf/Seicotherapydd Celf
• Therapydd Cerdd
•Therapydd Drama
• Therapydd Symudiad Dawns

Mae Therapyddion Celf yn ymarferwyr profiadol a chymwysedig yn eu celfyddyd ddewisedig ac wedi’u hyfforddi i lefel Meistr ôl-raddedig. Maent wedi cofrestru gyda Chyngor Proffesiynau Iechyd y DU (HPC).

Ynglŷn â Therapi Celf: Y defnydd therapiwtig o gelf, cerddoriaeth, drama neu ddawns o fewn perthynas broffesiynol yw Therapi Celf, i bobl sy’n profi salwch, trawma neu heriau bywyd, a’r rheiny sy’n awyddus i ddatblygu’n bersonol. Trwy greu celf, ymgysylltu â cherddoriaeth a myfyrio ar y cynnyrch a’r prosesau, gall pobl ddod yn fwy ymwybodol ohonynt eu hunain ac eraill, ymdopi â symptomau, straen a phrofiadau trawmatig a gwella galluoedd gwybyddol.

Ynglŷn â’r therapydd: Gweithwyr proffesiynol a hyfforddwyd yn y celfyddydau ac mewn seicotherapi yw therapyddion celf. Maent yn gwybod llawer am ddatblygiad dynol, damcaniaethau seicolegol, arfer clinigol, traddodiadau artistig, a photensial creadigedd i iachau. Maent yn defnyddio’r cyfrwng creadigol i asesu, trin ac ymchwilio.

Lle maent yn gweithio: Bydd therapyddion celf yn gweithio gyda phobl o bob oed: unigolion, cyplau, teuluoedd, grwpiau a chymunedau. Maent i’w canfod yn bennaf yn y GIG, y Gwasanaethau Cymdeithasol a lleoliadau eraill dan adain y llywodraeth fel Gwasanaeth Carchardai Ei Mawrhydi. Gallant ddarparu gwasanaethau, yn unigol ac fel rhan o dimau clinigol, mewn lleoliadau sy’n cynnwys iechyd meddwl; anableddau dysgu; datblygiad ac iechyd plant; meddygaeth gorfforol a sefydliadau fforensig. Y tu hwnt i leoliadau clinigol, byddant yn ymarfer mewn rhaglenni allgymorth yn y gymuned; ysgolion, cynlluniau byw â gofal ychwanegol; cartrefi nyrsio; stiwdios agored a chymorthfeydd annibynnol yn y sector annibynnol, elusennol a gwirfoddol.

Mae therapyddion Celf a Cherddoriaeth Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn gweithio i’r gwasanaethau canlynol:

• Iechyd Meddwl Oedolion (gofal eilaidd a chychwynnol)
• Iechyd Meddwl Fforensig Oedolion (Uned Gadarn Ganolig)
• Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc

 


Oriel Lluniau

pix pix pix pix pix pix

Wal Fideo

» gweld mwy

Cysylltu

Gwynedd Greadigol
d/o Archifdy Caernarfon
Economi a Chymuned
Swyddfa'r Cyngor
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

[t] 01286 679721
[e] post@gwyneddgreadigol.com

Bookmark and Share