Crefftau
Gwynedd Greadigol

Cyfeiriad:
Briws,
Dyffryn Ardudwy,
Gwynedd
LL44 2BE

Ffôn: 01341 247397

Crochenydd a cherflunwyr cerameg, yn defnyddio clai caled a phorslen. Rwy'n creu jygiau, potiau, cerfluniau abstract ac eitemau domestig. Mae'r addurniadau wedi ei gwneud drwy amryw o slipiau lliw. Rwyf hefyd yn creu darnau wedi ei dorri yn fanwl ac amrywiol anifeiliaid wedi ei chreu yn defnyddio dull yr hen Roegwyr o bres mowldio a modelu.

Cyfeiriad:
Stwidio Glaslyn,
Stryd Glaslyn,
Porthmadog,
Gwynedd,
LL49 9EG

Ffôn: 01766 770686
Gwefan: www.billswannglass.co.uk

Celf mewn Gwydr o gomisiynau pensaernïol cyhoeddus a phreifat i wobrau a thlysau, mae lluniau a cherfluniau i’w gweld ynghyd ac anrhegion gwydr llai.
Mae’r technegau gwydr ymdoddedig, cast, gwydr ysgyrthog a ffurf gerfluniol gwyr porth, yn creu amrywiaeth eang o opsiynau i weddu popeth.

Cyfeiriad:
Ty Newydd,
Penisarwaun,
Caernarfon,
Gwynedd,
LL55 3BS

Ffôn: 07880 706326
Gwefan: www.charlottebellis.co.uk
Ebost: charlotte.bellis@hotmail.com

Yn bennaf rwy’n gweithio gyda porcelain i greu cerfluniau mawr i’w hongian, crogluniau a gemwaith. Rwy’n peintio yn ogystal ac mae gen rai argraffiadau cyfyngedig a chardiau.
Mae fy ngwaith wedi ei ysbrydoli gan y tirlun prydferth yng Ngogledd Cymru a fy nghyfnodau yn teithio yn y Dwyrain Pell, mae g fy ngwaith wedi ei ddylanwadu gan y ffurf organig, gweadau a lliwiau sydd i’w gweld ym myd natur. Yn fy stiwdio gallwch ymweld â mi, cewch banned a gweld fy mhroses greadigol o’r dechrau i’r diwedd.

Gwen Owen

Manylion cyswllt Gwen Owen yma yn fuan...

Rwy’n rhannu stiwdio yn CREU, Parc Glyllifon. Rwyf yn gweithio mewn cyfryngau cymysg a rwy’n cynnal gweithdai creu ffelt yn fy stiwdio. Mae gennyf radd BA (Anrh) mewn Celfyddyd Gain o Brifysgol Glyndwr.
Fy mwriad wrth greu celf yw archwilio cyfryngau gwahanol megis ffelt, tecstilau, gwrthrychau hapgael, cerflunio, darlunio a phaentiadau. Rwy’n hoff o weithio’n rhydd a greddfol, arbrofi ac archwilio naws ysbrydol rhywle, neu rhyw wrthrych neu ddefnydd. Mae fy ngwaith yn ymdrin â’r siwrne a’r broses o greu celf ynghyd ag arsylwadau yn y fan a’r lle, astudiaethau o’r tirwedd a natur o’m cwmpas. Byddaf yn dogfennu’r mannau cychwyn hyn yn aml gyda ffotograffiaeth, wrth ysgrifennu nodiadau neu wrth fraslunio.

Gwen Owen
Gwen Owen
Gwen Owen
Gwen Owen
Gwen Owen
Gwen Owen

Cyfeiriad:
Ty'r Gawen,
Llanegryn,
Tywyn,
Gwynedd
LL36 9UG

Ffôn: 01654 710914
Gwefan: www.saa.co.uk/art/janewhittle
Ebost: Jane.tyrgawen@googlemail.com

Mae Oriel Hen Feudy a'r ardd yn cynnig lle i arddangos lluniau, crefftau, cerflunwaith, printiadau, cardiau a llyfrau. Ffoniwch os gwelwch yn dda i drefnu ymweliad.

Cyfeiriad:
Siop iard
Stryd y Plas
Caernarfon
LL55 1RR

Ffôn: 01286 672472
Gwefan: www.iard.co.uk
Ebost: angela@iard.co.uk

Cywaith o dri artist yw 'iard' sy'n rhannu gweledigaeth am rhannu eu crefft trwy dysgu cyrsiau a gwerthu eu cynnyrch o 'Siop iard' yng Nghaernarfon.

Maent yn cynnig cyrsiau celf a chrefft ym Mharc Glynllifon, sydd oddeutu 6 milltir o'r dref. Gallwn warantu mwynhad, creadigrwydd ac ysbrydoliaeth yn yr amgylchedd braf a chyfeillgar yma.
Mae rhestr lawn o gyrsiau 'iard' gwahanol ar gael drwy'r flwyddyn. Mae dewis eang o sgiliau yn cael ei dysgu gan artistiaid profiadol:
Artisitiaid iard:
Ann Catrin Evans - Cerflunydd
Angela Evans - Dylunydd Gemwaith
Dave Stephen - Celf Llechen

A nifer o artistiaid gwadd sy’n dysgu peintio, clustogwaith, tecstiliau, trefnu blodau, serameg, gwaith gwydr a llawer mwy
Rydym yn sicr fod rhywbeth at ddant pawb ymysg y bwrlwm creadigol yma.

Cyfeiriad:
Gilfach Wen,
Trawsfynydd,
LL41 4UY

Ffôn: 01766 540237
Gwefan: www.lindacaswell.co.uk
Ebost: lindacaswell@hotmail.com

Artist cerameg, yn gweithio yn bennaf mewn porslen. Agareware yw’r defnydd cyfoes o dechneg draddodiadol gyda lliw yn y clai ei hun, nid fel addurniad ar yr wyneb. Mae’r gwaith wedi ei fygu yn archwilio'r patrwm sy’n cael ei greu drwy ddal carbon yn y clai.
Mae ei gwaith yn cynnwys gemwaith a sain clychau gwynt. Stiwdio ar agor drwy apwyntiad yn unig.
Mae gan Linda Caswell Oriel yn ogystal sy’n arddangos ei gwaith cyfoes. Mae ar agor os gwneir trefniadau o flaen llaw. Ffoniwch ar gyfer cyfarwyddiadau, sat nav ddim yn gweithio.

Cyfeiriad:
1 Rathbone Terrace,
Y Groeslon,
Caernarfon,
Gwynedd,

Ffôn: 07837687360
Gwefan: www.lorawyn.com
Ebost: lorawyn@gmail.com

Dw i’n dylunio a’n creu gemwaith cyfoes yma yn fy ngweithdy yng Ngogledd Cymru. Dw i â’m mryd ar greu eitemau hardd a chain all bawb wisgo. Daw ysbrydoliaeth fy ngemwaith gan amlaf o edrych ar nodweddion, phatrymau cywrain a lliwiau'r byd natur, be sydd o’n gwmpas a'r byd ffasiwn.

Cyfeiriad:
The White Room Gallery,
Pentre Efail,
Harlech

Ffôn: 01766 780501

Rwy'n defnyddio clai caled a phorslen i greu eitemau domestig fel cwpanau, bowlen, mygiau, jariau a fas. Mae slipiau lliw yn cael ei defnyddio yn yr addurno. Rwy’n creu cerfluniau ceramig ee ffurfiau llongau. Rwy’n creu cardiau a darluniau mewn amrywiol cyfyngau yn cynnwys inc Teiseneaidd.

Cyfeiriad:
Tŷ Drysau Derw,
Ymwlch Fawr,
Criccieth,
LL52 0PW

Ffôn: 01766 522654
Gwefan: www.dragonsloft.co.uk
Ebost: mary@dragonsloft.co.uk

Rwy’n creu cerflunwaith o glai llosg uchel ar gyfer ei gosod yn yr awyr agored neu dan do. Rwy’n mwynhau gweithio gyda gwahanol fath o glai oherwydd y math gwahanol o wead a lliw mae’n ei greu. Mae gen i ddiddordeb mewn symudiad a ffurf. Rwy’n gwneud astudiaethau mewn anifeiliaid gwyllt a dreigiau (yn hedfan ac yn llonydd!)

Cyfeiriad:
Tŷ Drysau Derw,
Ymwlch Fawr,
Criccieth,
LL52 0PW

Ffôn: 01766 522654 / 07858 187760
Gwefan: www.dragonsloft.co.uk
Ebost: mary@dragonsloft.co.uk

Rwyf yn creu cerfluniau cerameg mewn amrywiaeth o wahanol glai. Rwy’n mwynhau yr amrywiaeth lliwiau ac ansawdd y mae hyn yn ei gynnig. Mae fy ngwaith yn addas ar gyfer y tu mewn a’r tu allan. Mae’r gwaith yn ffigurol, gynrychiadol a llawn dychymyg; rwyf yn hoff o ddangos symudiad a theimlad yn y gwaith. Mae anifeiliaid a phobl a digonedd o ddreigiau!

Cyfeiriad:
Bryn Hyfryd,
Seion,
Caernarfon,
Gwynedd
LL55 3AF


Ffôn: 01248 371116

Cyfeiriad:
3, Hendre Hall,
Talybont,
Gwynedd
LL57 3YP

Dysgais fod yn artist, cynllunydd a gweithiwr metal o'm pen a'm pastwn fy hun gan ganolbwyntio'n bennaf ar gerflunwaith dur ac archebion penodol. Rwyf hefyd wedi arddangos lluniau a gwaith aml-gyfryngol. Croeswir ymweliadau, wedi'u trefnu o flaen llaw, i'r gweithdy.

Cyfeiriad:
Adwy Ddu Isaf,
Stryd y Castell,
Penrhyndeudraeth,
Gwynedd
LL48 6AL

Ffôn: 01766 771172
Gwefan: www.tinaneale.co.uk

Fy nwylo sy'n gwneud y gwaith drwy rwygo papur clai i greu ffurfiau dynol. Mae'n broses greadigol ddigymell ac rwy'n gallu ymateb i'r clai ac mae'r clai'n ymateb i minnau. Rwy'n ymddiddori'n fawr yn y ffurf a'r natur ddynol – ein heiddilwch a'n synhwyrau.

Cyfeiriad:
Pen-yr-allt,
Fachwen,
Caernarfon,
Gwynedd,
LL55 3HA

Ffôn: 01286 872367
Gwefan: www.sarahandersonjewellery.co.uk
Ebost: sarah@andersonjewellery.co.uk

Rwyf wedi bod yn creu tlysau arian yn fy ngweithdy yn Eryri ers 1975. Mae fy nhlysau yn cynnwys mwclis, breichledi, clustdlysau, dolennau llewys a modrwyau - pob un wedi’i gynllunio ar wahân. Ers cynllunio a chreu’r goron ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol 2009, mae fy ngwaith wedi troi’n llawer mwy organig gyda chromliniau a llai o linellau dwys.

Cyfeiriad:
21 Stryd Penlan,
Pwllheli,
Gwynedd
LL53 6NG

Ffôn: 01758 612806
Gwefan: www.tonnau.com
Ebost: llio@tonnau.com

Oriel Gelf yw Tonnau yn un o brif strydoedd Pwllheli ac sy'n arddangos gwaith arlunwyr a chrefftwyr ar thema'r môr. Gyda dros 100 o artistiaid ar y llyfrau cynhaliwn bedair arddangosfa newydd bob blwyddyn a chyhoeddwn nifer cyfyngedig o brintiadau lluniau ein harlunwyr mwyaf poblogaidd.

Cyfeiriad:
Gweithdy Clocsiau,
Heol Henbont,
Cricieth,
Gwynedd
LL52 0DG

Ffôn: 01766 523695

Yr unig wneuthurwr clocsiau llawn amser proffesiynol yng Nghymru. Gan drin y coedyn a'r lledr â llaw mae'n cynhyrchu ac ail greu clocsiau traddodiadol. Mae hefyd yn trwsio clocsiau.

Cyfeiriad:
The White Room Gallery,
Hen Glogwynm Harlech,
LL46 2YG

Ffôn: 01766 780501
Gwefan: www.zebreynoldsceramics.co.uk
Ebost: firepots@hotmail.co.uk

Yn gweithio mewn stiwdio agored yn ‘The White Room Gallery, Harlech. Mae Zeb yn gweithio i greu cerfluniau troell, mae’n cyfuno’r rhain gyda nwyddau domestig mewn clai caled.

 


Oriel Lluniau

pix pix pix pix pix pix

Wal Fideo

» gweld mwy

Cysylltu

Gwynedd Greadigol
d/o Archifdy Caernarfon
Economi a Chymuned
Swyddfa'r Cyngor
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

[t] 01286 679721
[e] post@gwyneddgreadigol.com

Bookmark and Share