Drama
Gwynedd Greadigol

Ffôn: 07796623580
Gwefan: www.bocs.org.uk
Ebost: rebecca@bocs.org.uk

Mae Bocs yn rhwydwaith cefnogol o artistiaid ifanc sy'n cwmpasu celfyddydau gweledol, cerddoriaeth a pherfformiad. Eu hamcan yw sefydlu canolbwynt i weithredu fel catalydd ar gyfer rhagoriaeth mewn celfyddyd gyfoes ifanc. Ein bwriad yw sefydlu canolbwynt ar gyfer rhagoriaeth mewn celfyddyd gyfoes ifanc drwy ddarparu lleoliad Caernarfon ar gyfer amgen, arddangosfeydd sy'n torri tir newydd, perfformiadau, stiwdiau a gweithdai fforddiadwy.

Cyfeiriad:
Yr Hen Ysgol Gynradd,
Ffordd Pentraeth,
Porthaethwy,
Ynys Môn
LL59 5HS

Ffôn: 01248 715048
Gwefan: www.franwen.com
Ebost: post@franwen.com

Mae Cwmni’r Frân Wen yn darparu theatr o’r safon uchaf ar gyfer plant a phobl ifanc sy’n cyffroi, herio ac ysbrydoli’r gynulleidfa a’u hysgogi i edrych ar y byd o’r newydd. Gwireddir y weledigaeth uchod trwy:

Greu cynyrchiadau o’r safon uchaf posibl; Cynnig cynyrchiadau sy’n torri tir newydd o ran cynnwys a llwyfannu; Ehangu cynulleidfa ein cynyrchiadau i gynnwys pob carfan o’n cymdeithas; Adlewyrchu bywyd a hunaniaeth y Gymru gyfoes; Creu gwaith llawn angerdd sy’n dathlu amrywiaeth diwylliannol ein cymdeithas; Datblygu ysgrifennu newydd arloesol yn yr iaith Gymraeg; Mentora talentau newydd; Sicrhau cyfleon datblygu a hyfforddi i staff ac artistiaid; Cynnig cyfleon i artistiaid ddatblygu syniadau a sicrhau cefnogaeth ac arweiniad priodol; Bod yn ddewr,mentrus a chyfrifol wrth ddelio â chynnwys sensitif ; Sicrhau cynhwysiant plant a phobl ifanc ym mhob agwedd artistig o waith y Cwmni; Ymgynghori gyda phlant, pobl ifanc, y gymuned ynghyd ag ymarferwyr proffesiynol ynglŷn â darpariaeth a chyfeiriad y Cwmni; Datblygu cyfleon cyfranogi ar gyfer plant a phobl ifanc; Sicrhau bod cynyrchiadau ar gyfer plant a phobl ifanc yn cyfateb neu yn rhagori ar gynyrchiadau a lwyfennir ar gyfer oedolion Hyrwyddo theatr i blant a phobl ifanc; Codi ymwybyddiaeth y Cwmni yn genedlaethol a rhyngwladol; Datblygu stoc o gynyrchiadau y gellir eu defnyddio i feithrin cysylltiadau rhyngwladol; Sicrhau datblygiad eithaf i bob cynhyrchiad; Gwarchod adnabyddiaeth o gynulleidfa a bod yn agored i gynulleidfaoedd newydd; Darparu cynyrchiadau yn y Gymraeg a’r Saesneg; Cydnabod cyfrwng y theatr fel adnodd addysgol gydol oes; Meithrin gwerthfawrogiad o berfformiadau fel profiad celfyddydol ynghyd â phrofiad addysgol; Meithrin cynulleidfa feirniadol sydd â disgwyliadau uchel o’r theatr; Gweithredu mewn modd effeithiol a chyfrifol.

Cyfeiriad:
68, Ffordd Garnedd,
Felinheli,
Gwynedd

Ffôn: 01248 670640
Ebost: lmererid@yahoo.co.uk

Rwy'n artist/actores sy'n cynnal sesiynau stori,symud a chân i blant - unai mewn ysgolion neu llyfrgelloedd. Rwyf hefyd yn cynal gweithdai drama a masgiau i blant cynradd ac uwchradd.

Cyfeiriad:
Tan Llan,
Pontrug,
Caernarfon,
Gwynedd

Ffôn: 07947 335224
Ebost: Llion.Williams@mypostoffice.co.uk

Gweithdai drama yn cynnwys gwaith llais, symudiad a chymeriadu ar gyfer ysgolion ac oedolion. Gwaith fel storiwr/cyfarwyddwr mewn lleoliadau hanesyddol a.y.b. Gwaith fel digrifwr/siaradwr gwadd mewn ciniawau a.y.b
Clic Agency

Cyfeiriad:
Uned 1,
Cibyn,
Caernarfon,
Gwynedd
LL55 2BD

Ffôn: 01286 676335
Ebost: tbaracaws@btconnect.com

Ers 30 o flynyddoedd bu Theatr Bara Caws yn cynnig cynyrchiadau difyr ac amrywiol yn y gymuned yng Ngwynedd. Erys sioe glybiau'r cwmni yn uchafbwynt blynyddol i fyd y ddrama'n y sir. Mae'r cwmni'n llwyfannu tri cynhyrchiad bob blwyddyn.

Cyfeiriad:
13 Cilfor,
Talsarnau,
Gwynedd
LL47 6YH

Ffôn: 01766 770188

Grŵp Drama Ieuenctid ydym ni sy'n cyfarfod unwaith yr wythnos er mwyn annog hyder a sgiliau ymysg pobl ifanc rhwng pump ac ugain mlwydd oed.

Gwefan: www.wales.nhs.uk/sitesplus/861/tudalen/48047
Ebost: Elizabeth.Aylett@wales.nhs.uk

Beth yw Therapi Celf? Mathau o therapi mynegiannol sy’n defnyddio’r broses greadigol i wella lles emosiynol a chorfforol yr unigolyn yw Therapi Celf. Ceir pedwar proffesiwn:
• Therapydd Celf/Seicotherapydd Celf
• Therapydd Cerdd
•Therapydd Drama
• Therapydd Symudiad Dawns

Mae Therapyddion Celf yn ymarferwyr profiadol a chymwysedig yn eu celfyddyd ddewisedig ac wedi’u hyfforddi i lefel Meistr ôl-raddedig. Maent wedi cofrestru gyda Chyngor Proffesiynau Iechyd y DU (HPC).

Ynglŷn â Therapi Celf: Y defnydd therapiwtig o gelf, cerddoriaeth, drama neu ddawns o fewn perthynas broffesiynol yw Therapi Celf, i bobl sy’n profi salwch, trawma neu heriau bywyd, a’r rheiny sy’n awyddus i ddatblygu’n bersonol. Trwy greu celf, ymgysylltu â cherddoriaeth a myfyrio ar y cynnyrch a’r prosesau, gall pobl ddod yn fwy ymwybodol ohonynt eu hunain ac eraill, ymdopi â symptomau, straen a phrofiadau trawmatig a gwella galluoedd gwybyddol.
Ynglŷn â’r therapydd: Gweithwyr proffesiynol a hyfforddwyd yn y celfyddydau ac mewn seicotherapi yw therapyddion celf. Maent yn gwybod llawer am ddatblygiad dynol, damcaniaethau seicolegol, arfer clinigol, traddodiadau artistig, a photensial creadigedd i iachau. Maent yn defnyddio’r cyfrwng creadigol i asesu, trin ac ymchwilio.

Lle maent yn gweithio: Bydd therapyddion celf yn gweithio gyda phobl o bob oed: unigolion, cyplau, teuluoedd, grwpiau a chymunedau. Maent i’w canfod yn bennaf yn y GIG, y Gwasanaethau Cymdeithasol a lleoliadau eraill dan adain y llywodraeth fel Gwasanaeth Carchardai Ei Mawrhydi. Gallant ddarparu gwasanaethau, yn unigol ac fel rhan o dimau clinigol, mewn lleoliadau sy’n cynnwys iechyd meddwl; anableddau dysgu; datblygiad ac iechyd plant; meddygaeth gorfforol a sefydliadau fforensig. Y tu hwnt i leoliadau clinigol, byddant yn ymarfer mewn rhaglenni allgymorth yn y gymuned; ysgolion, cynlluniau byw â gofal ychwanegol; cartrefi nyrsio; stiwdios agored a chymorthfeydd annibynnol yn y sector annibynnol, elusennol a gwirfoddol.

Mae therapyddion Celf a Cherddoriaeth Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn gweithio i’r gwasanaethau canlynol:
• Iechyd Meddwl Oedolion (gofal eilaidd a chychwynnol)
• Iechyd Meddwl Fforensig Oedolion (Uned Gadarn Ganolig)
• Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc

 


Oriel Lluniau

pix pix pix pix pix pix

Wal Fideo

» gweld mwy

Cysylltu

Gwynedd Greadigol
d/o Archifdy Caernarfon
Economi a Chymuned
Swyddfa'r Cyngor
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

[t] 01286 679721
[e] post@gwyneddgreadigol.com

Bookmark and Share