Mudiadau Celfyddydol
Gwynedd Greadigol

Ffôn: 07796623580
Gwefan: www.bocs.org.uk
Ebost: rebecca@bocs.org.uk

Mae Bocs yn rhwydwaith cefnogol o artistiaid ifanc sy'n cwmpasu celfyddydau gweledol, cerddoriaeth a pherfformiad. Eu hamcan yw sefydlu canolbwynt i weithredu fel catalydd ar gyfer rhagoriaeth mewn celfyddyd gyfoes ifanc. Ein bwriad yw sefydlu canolbwynt ar gyfer rhagoriaeth mewn celfyddyd gyfoes ifanc drwy ddarparu lleoliad Caernarfon ar gyfer amgen, arddangosfeydd sy'n torri tir newydd, perfformiadau, stiwdiau a gweithdai fforddiadwy.

Cyfeiriad:
Galeri,
Doc Victoria,
Caernarfon,
LL55 1SQ

Ffôn: 01286 685230
Gwefan: www.cgwm.net
Ebost: post@cgwm.net

Mae Canolfan Gerdd William Mathias yn fan deinamig ar gyfer pob math o gerddoriaeth. Cynigir hyfforddiant cerddorol un i un safon uchel, i bob oedran o ddechreuwyr hyd at lefel broffesiynol. Trefnir yn ogystal nifer o brosiectau cerdd amrywiol yn cynnwys:
• Camau Cerdd i blant 18mis i 7oed
• Doniau Cudd i oedolion ag anableddau dysgu
• Côr ac ensembles lleisiol
• Dosbarthiadau theori a chyfansoddi
• Cyngherddau
• Dosbarthiadau meistr gan gerddorion blaenllaw.

Cyfeiriad:
Gwynt y Môr,
1a Bro Cymerau,
Pwllheli,
Gwynedd
LL53 5PY

Ffôn: 01758 613495
Ebost: mandsw@gmail.com

Mae’r grŵp yma’n cynnig cefnogaeth rhwydaith a chyfleon arddangos ar gyfer 35 o artistiaid sy’n byw yng Ngwynedd. Disgwylir i’r aelodau gadw at ganllawiau proffesiynol a chreu gwaith gwreiddiol ar gyfer arddangosfeydd y grŵp. Ceir mynediad i’r grŵp drwy gyflwyno portffolio.

Cyfeiriad:
Cofis Bach
Cil Peblig, 
Caernarfon 
LL55 2RS

Ffôn:
Tammi Gwyn ~ 07765 655 848

Ebost: post@cofisbach.org

Gwefan: www.cofisbach.org/

Mae Cofis Bach yn darparu cyfleoedd am ddim o ansawdd uchel ym myd y celfyddydau i blant a phobl ifanc 5-16 oed ym Mheblig.
Cynhelir clybiau strwythuredig wythnosol yng Nghanolfan Noddfa ym meysydd drama - dydd Mawrth, cerdd - dydd Mercher a chelf weledol – dydd Gwener.

Cyfeiriad:
d/o Valerie Land (Cadeirydd) Isfryn,
Penybryn Terrace,
Y Friog,
Dolgellau
LL38 2NZ


Ffôn: 01341 250017
Ebost: valerieland@talktalk.net

Mae Cymdeithas Arlunwyr Meirionnydd yn elusen gofrestredig sy’n hyrwyddo gweithgaredd artistig yr aelodau. Mae’r Gymdeithas yn cynnig hyfforddiant cyfeillgar, arddangosfeydd gwerthu, nosweithiau dadansoddi, a gweithgareddau cymdeithasol. Croesawir aelodau newydd bob amser.

Cyfeiriad:
Tyddyn Du,
Harlech,
Gwynedd,
LL46 2TH

Ffôn: 01766 780144
Gwefan: www.cytser.com
Ebost: ian@cytser.com

Mae Cytser yn gwmni theatr newydd i Feirionydd. Fe’i sefydlwyd o er mwyn cynhyrchu a chyflwyno digwyddiadau theatr, drama, dawns, cerddoriaeth, ysgrifennu, celf a digwyddiadau mewn cymunedau ar draws yr hen sir gan gynnwys trefi Harlech, Dolgellau, Y Bermo, Porthmadog, Blaenau Ffestiniog, Y Bala a Thywyn.

Cyfeiriad:
engage Cymru,
34 Dewing Ave,
Manorbier,
Tenby,
Penbrokeshire,
SA70 7TS

Ffôn: 01834 870121
Gwefan: www.engage.org/projects
Ebost: cymru@engage.org

engage Cymru yw prif sefydliad aelodaeth addysg oriel yng Nghymru. Mae engage Cymru yn hyrwyddo addysg oriel drwy eiriolaeth, cyfarfodydd grŵp rhanbarth rheolaidd, rhwydweithio a digwyddiadau hyfforddi datblygiad proffesiynol, a thrwy ei brosiectau ymchwil.u gweledol drwy ddatblygiad proffesiynol, gweithgareddau a ymchwil. Ewch i ymweld a’i gwefan neud cysylltwch a engage am fwy o wybodaetham ei rhaglen yng Nghymru.

Cyfeiriad:
Siop iard
Stryd y Plas
Caernarfon
LL55 1RR

Ffôn: 01286 672472
Gwefan: www.iard.co.uk
Ebost: angela@iard.co.uk

Cywaith o dri artist yw 'iard' sy'n rhannu gweledigaeth am rhannu eu crefft trwy dysgu cyrsiau a gwerthu eu cynnyrch o 'Siop iard' yng Nghaernarfon.

Maent yn cynnig cyrsiau celf a chrefft ym Mharc Glynllifon, sydd oddeutu 6 milltir o'r dref. Gallwn warantu mwynhad, creadigrwydd ac ysbrydoliaeth yn yr amgylchedd braf a chyfeillgar yma.
Mae rhestr lawn o gyrsiau 'iard' gwahanol ar gael drwy'r flwyddyn. Mae dewis eang o sgiliau yn cael ei dysgu gan artistiaid profiadol:
Artisitiaid iard:
Ann Catrin Evans - Cerflunydd
Angela Evans - Dylunydd Gemwaith
Dave Stephen - Celf Llechen

A nifer o artistiaid gwadd sy’n dysgu peintio, clustogwaith, tecstiliau, trefnu blodau, serameg, gwaith gwydr a llawer mwy
Rydym yn sicr fod rhywbeth at ddant pawb ymysg y bwrlwm creadigol yma.

Cyfeiriad:
23-25 Y Bont Bridd,
Caernarfon,
Gwynedd.
LL55 1AB

Ffôn: 01286 672626
Gwefan: www.mantellgwynedd.com
Ebost: ymholiadau@mantellgwynedd.com

Rydym yn cefnogi grwpiau gwirfoddol a chymunedol. Felly os am gymorth i ddechrau prosiect celfyddydol newydd neu'n ceisio grant neu gwrs hyfforddi cysylltwch â Mantell Gwynedd.

Gwefan: www.wales.nhs.uk/sitesplus/861/tudalen/48047
Ebost: Elizabeth.Aylett@wales.nhs.uk

Beth yw Therapi Celf? Mathau o therapi mynegiannol sy’n defnyddio’r broses greadigol i wella lles emosiynol a chorfforol yr unigolyn yw Therapi Celf. Ceir pedwar proffesiwn:

• Therapydd Celf/Seicotherapydd Celf
• Therapydd Cerdd
•Therapydd Drama
• Therapydd Symudiad Dawns

Mae Therapyddion Celf yn ymarferwyr profiadol a chymwysedig yn eu celfyddyd ddewisedig ac wedi’u hyfforddi i lefel Meistr ôl-raddedig. Maent wedi cofrestru gyda Chyngor Proffesiynau Iechyd y DU (HPC).

Ynglŷn â Therapi Celf: Y defnydd therapiwtig o gelf, cerddoriaeth, drama neu ddawns o fewn perthynas broffesiynol yw Therapi Celf, i bobl sy’n profi salwch, trawma neu heriau bywyd, a’r rheiny sy’n awyddus i ddatblygu’n bersonol. Trwy greu celf, ymgysylltu â cherddoriaeth a myfyrio ar y cynnyrch a’r prosesau, gall pobl ddod yn fwy ymwybodol ohonynt eu hunain ac eraill, ymdopi â symptomau, straen a phrofiadau trawmatig a gwella galluoedd gwybyddol.

Ynglŷn â’r therapydd: Gweithwyr proffesiynol a hyfforddwyd yn y celfyddydau ac mewn seicotherapi yw therapyddion celf. Maent yn gwybod llawer am ddatblygiad dynol, damcaniaethau seicolegol, arfer clinigol, traddodiadau artistig, a photensial creadigedd i iachau. Maent yn defnyddio’r cyfrwng creadigol i asesu, trin ac ymchwilio.

Lle maent yn gweithio: Bydd therapyddion celf yn gweithio gyda phobl o bob oed: unigolion, cyplau, teuluoedd, grwpiau a chymunedau. Maent i’w canfod yn bennaf yn y GIG, y Gwasanaethau Cymdeithasol a lleoliadau eraill dan adain y llywodraeth fel Gwasanaeth Carchardai Ei Mawrhydi. Gallant ddarparu gwasanaethau, yn unigol ac fel rhan o dimau clinigol, mewn lleoliadau sy’n cynnwys iechyd meddwl; anableddau dysgu; datblygiad ac iechyd plant; meddygaeth gorfforol a sefydliadau fforensig. Y tu hwnt i leoliadau clinigol, byddant yn ymarfer mewn rhaglenni allgymorth yn y gymuned; ysgolion, cynlluniau byw â gofal ychwanegol; cartrefi nyrsio; stiwdios agored a chymorthfeydd annibynnol yn y sector annibynnol, elusennol a gwirfoddol.

Mae therapyddion Celf a Cherddoriaeth Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn gweithio i’r gwasanaethau canlynol:

• Iechyd Meddwl Oedolion (gofal eilaidd a chychwynnol)
• Iechyd Meddwl Fforensig Oedolion (Uned Gadarn Ganolig)
• Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc

Cyfeiriad:
Uned Celfyddydau Cymunedol,
Archifdy Caernarfon,
Economi a Chymuned,
Cyngor Gwynedd,
Caernarfon,
Gwynedd,
LL55 1SH

Ffôn: 01286 679721
Gwefan: www.gwynedd.llyw.cymru/celf
Ebost: celf@gwynedd.llyw.cymru

Am gefnogaeth a chyngor i drefnu cynlluniau celfyddydol yn eich cymuned cysylltwch ag Uned Celfyddydau Cymunedol, Cyngor Gwynedd. Cynigir grantiau Celfyddydau Cymunedol, grantiau i ysgolion a chynllun ‘Noson Allan’ ymhlith eraill. Darllennwch ein llyfryn yma: Celfyddydau Cymunedol.Community Arts

 


Oriel Lluniau

pix pix pix pix pix pix

Wal Fideo

» gweld mwy

Cysylltu

Gwynedd Greadigol
d/o Archifdy Caernarfon
Economi a Chymuned
Swyddfa'r Cyngor
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

[t] 01286 679721
[e] post@gwyneddgreadigol.com

Bookmark and Share