Orielau
Gwynedd Greadigol

Cyfeiriad:
Ffordd Gwynedd,
Bangor,
LL57 1DT

Ffôn: 01248 353368
Gwefan: www.gwynedd.gov.uk/amgueddfeydd
Ebost: amgueddfagwynedd@gwynedd.gov.uk

Oriel
Mae gan yr oriel raglen eang o arddangosfeydd sy’n dangos gwaith celf gan artistiaid lleol a rhyngwladol. Yn newid yn rheolaidd, mae’r oriel yn gyson yn cynnig ysbrydoliaeth.

Amgueddfa
Dodrefn Cymreig, tecstilau, celf, archaeoleg, eitemau o hanes cymdeithasol….Wedi ei lleoli yn y cyn Ganon-dy, mae Amgueddfa ac Oriel Gwynedd, Bangor yn llawn o storïau o Wynedd a’r ardal gyfagos. Ymysg rhai o’r trysorau y gallwch fwynhau y mae cleddyf Rhufeinig o Segontiwm, y ‘Welsh Not’, model o bont grog Telford, Coron Brenin Enlli a llawer mwy.

Siop
Mae’r siop yn gwerthu cymysgedd o grefftau unigryw a wnaed â llaw gan gynnwys crochenwaith, gemwaith, cardiau cyfarch a phrintiau. Mae Cynllun Casglu'r Principality sef cynllun credyd di-log, ar gael i unigolion brynu gwaith celf a chrefft wreiddiol a chyfoes o’r oriel a’r siop.

Mae’r staff wrth law i ateb eich cwestiynau.

Mae gennym gefnogwyr bywiog iawn, sef Cyfeillion yr Amgueddfa ac Oriel Gwynedd yn cefnogi ein gwaith trwy godi a hyrwyddo’r casgliadau. Croesewir aelodau newydd at y Cyfeillion.

Cyfeiriad:
Stwidio Glaslyn,
Stryd Glaslyn,
Porthmadog,
Gwynedd,
LL49 9EG

Ffôn: 01766 770686
Gwefan: www.billswannglass.co.uk

Celf mewn Gwydr o gomisiynau pensaernïol cyhoeddus a phreifat i wobrau a thlysau, mae lluniau a cherfluniau i’w gweld ynghyd ac anrhegion gwydr llai.
Mae’r technegau gwydr ymdoddedig, cast, gwydr ysgyrthog a ffurf gerfluniol gwyr porth, yn creu amrywiaeth eang o opsiynau i weddu popeth.

Ffôn: 07796623580
Gwefan: www.bocs.org.uk
Ebost: rebecca@bocs.org.uk

Mae Bocs yn rhwydwaith cefnogol o artistiaid ifanc sy'n cwmpasu celfyddydau gweledol, cerddoriaeth a pherfformiad. Eu hamcan yw sefydlu canolbwynt i weithredu fel catalydd ar gyfer rhagoriaeth mewn celfyddyd gyfoes ifanc. Ein bwriad yw sefydlu canolbwynt ar gyfer rhagoriaeth mewn celfyddyd gyfoes ifanc drwy ddarparu lleoliad Caernarfon ar gyfer amgen, arddangosfeydd sy'n torri tir newydd, perfformiadau, stiwdiau a gweithdai fforddiadwy.

Cyfeiriad:
61 Kyffin Square,
Bangor,
Gwynedd,
LL57 1LA

Ffôn: 01248 361166
Ebost: Arthaus61@hotmail.com

Mae Arthaus61 yn siop ar gyfer deunyddiau Celf a Chreft. Mae gennym oriel i fyny’r grisiau yn y siop o’r enw Galeri 61. Mae gennym arddangosfa newydd pob rhyw bedair wythnos yn dangos gwaith artistiaid lleol.

Cyfeiriad:
Cyfadran Datblygu,
Cyngor Gwynedd,
Caernarfon,
Gwynedd
LL55 1SH

Ffôn: 01286 679098
Gwefan: www.gwynedd.gov.uk/celf
Ebost: nestthomas@gwynedd.gov.uk

Mae Amgueddfeydd ac Orielau Cyngor Gwynedd yn trefnu rhaglen amrywiol o gelf a chrefft gan artistaid lleol a theithiol. Ceir digwyddiadau blynyddol megis y Sioe Gelf Agored a'r Ffair Grefftau cyn y Nadolig. Rhoddir cyfle i artistiaid ifanc Gwynedd arddangos eu doniau artistig yng Nghanolfan Maenofferen, Blaenau Ffestiniog.

Cyfeiriad:
Castell Penrhyn,
Bangor,
Gwynedd,
LL57 4HN

Ffôn: 01248 353084
Gwefan: www.nationaltrust.org.uk
Ebost: penrhyncastle@nationaltrust.org.uk

Mae ymweliad â Chastell Penrhyn yn angenrheidiol i unrhyw us sy’n hoff o gelf. Rhyfeddwch at y casgliad rhyfeddol o waith yr hen feistri a’r papurau wal Tsieineaidd a baentiwyd â llaw. Gwelwch ffenestri gwydr lliw godidog, sidanau moethus a grisiau mawreddog a gymerodd ddeng mlynedd i’r seiri maen gorau yng Ngwynedd eu hadeiladu. Mae’r traddodiad gelf gain yn cario ‘mlaen i’r unfed ganrif ar hugain gyda dwy oriel, sydd ag arddangosfeydd sy’n newid yn gyson ag yn arddangos y gorau o artistiaid yr ardal.

Cyfeiriad:
Doc Victoria,
Caernarfon,
Gwynedd
LL55 1SQ

Ffôn: 01286 685 250
Gwefan: www.galericaernarfon.com
Ebost: post@galericaernarfon.com

Mae Galeri'n cynnig theatr/sinema 400 sedd ynghyd ag oriel gelf, caffi, bar a chyfleusterau cynadledda. Mae yno ystafelloedd i'w llogi ac mae'n gartref i 16 o fentrau creadigol.

Cyfeiriad:
Ty'r Gawen,
Llanegryn,
Tywyn,
Gwynedd
LL36 9UG

Ffôn: 01654 710914
Gwefan: www.saa.co.uk/art/janewhittle
Ebost: Jane.tyrgawen@googlemail.com

Mae Oriel Hen Feudy a'r ardd yn cynnig lle i arddangos lluniau, crefftau, cerflunwaith, printiadau, cardiau a llyfrau. Ffoniwch os gwelwch yn dda i drefnu ymweliad.

Cyfeiriad:
Gilfach Wen,
Trawsfynydd,
LL41 4UY

Ffôn: 01766 540237
Gwefan: www.lindacaswell.co.uk
Ebost: lindacaswell@hotmail.com

Artist cerameg, yn gweithio yn bennaf mewn porslen. Agareware yw’r defnydd cyfoes o dechneg draddodiadol gyda lliw yn y clai ei hun, nid fel addurniad ar yr wyneb. Mae’r gwaith wedi ei fygu yn archwilio'r patrwm sy’n cael ei greu drwy ddal carbon yn y clai.
Mae ei gwaith yn cynnwys gemwaith a sain clychau gwynt. Stiwdio ar agor drwy apwyntiad yn unig.
Mae gan Linda Caswell Oriel yn ogystal sy’n arddangos ei gwaith cyfoes. Mae ar agor os gwneir trefniadau o flaen llaw. Ffoniwch ar gyfer cyfarwyddiadau, sat nav ddim yn gweithio.

Cyfeiriad:
Oriel Brondanw
Plas Brondanw
Llanfrothen
Penrhyndeudraeth
Gwynedd
LL48 6SW

Ffôn: 01766 770590
Ebost: post@susanwilliamsellis.org

Dymuniad Oriel Brondanw yw rhoi cyfle nid yn unig i artistiaid sefydledig a newydd ddangos eu gwaith ond hefyd i roi cyfle i wylwyr gymryd rhan yn y gweithgarwch hwnnw. Ceir yn ogystal raglen o ddigwyddiadau diwylliannol o natur amrywiol. Mae croeso i artistiaid o bob disgyblaeth gysylltu ag Oriel Brondanw i drafod posibiliadau.

 

Cyfeiriad:
Oriel Glynllifon,
Parc Glynllifon,
Ffordd Clynnog,
Caernarfon,
Gwynedd,
LL54 5DY

Ffôn: 01286 830222
Gwefan: www.gwynedd.gov.uk/parcglynllifon
Ebost: parcglynllifon@gwynedd.gov.uk

Mae’r siop ac oriel ar agor bob dydd, drwy’r flwyddyn. Mae’r holl waith sydd i’w weld yn cael ei wneud yn lleol neu gan artistiaid Cymreig, cyfle gwych i chi brynu gwaith celf neu grefft unigryw. Mae rhaglen o arddangosfeydd yn yr oriel a gallwch brynu unrhyw waith gwreiddiol ar gredyd di-log gyda’r cynlyn casglu.

Cyfeiriad:
Llanbedrog,
Pwllheli,
Gwynedd
LL53 7TT

Ffôn: 01758 740763
Gwefan: www.oriel.org.uk
Ebost: ymholiadau@oriel.org.uk

Eleni mae Plas Glyn-y-Weddw'n 150 mlwydd oed ac erbyn hyn yn gartref i un o orielau pwysicaf Cymru gan arddangos gwaith ein prif artistiaid. Mae'r mynediad i'r oriel am ddim gyda bwyty a siop grefftau Cymreig o safon ar y safle.

Cyfeiriad:
Stryd yr Wyddfa,
Porthmadog,
Gwynedd
LL49 9BT

Ffôn: 01766 513833
Gwefan: www.robpiercy.com
Ebost: gallery@robpiercy.com

Sefydlwyd Oriel Rob Piercy dros ugain mlynedd yn ôl er mwyn arddangos lluniau gwreiddiol a phrintiadau gwaith yr arlunydd o Borthmadog.

Cyfeiriad:
58 Stryd Fawr,
Y Bala,
Gwynedd,
LL23 7AB

Ffôn: 01678 521854
Gwefan: www.tanyrhallgallery.co.uk
Ebost: tanyrhall@btconnect.com

Wedi’i sefydlu tair blynedd yn ôl, mae Oriel Tan yr Hall yn arddangos a gwerthu gwaith gwreiddiol a phrintiau Penllyn a Gogledd Cymru yn gyffredinol. Yma hefyd gwelir cardiau, gwaith coed, sermaeg a gemwaith - i gyd gan grefftwyr lleol. Mae’r Oriel hefyd yn cadw llyfrau newydd ac ail-law. Mae hefyd yn cynnig gwasanaeth fframio.

Cyfeiriad:
Ysbyty Gwynedd,
Penrhosgarnedd,
Bangor.

Ffôn: 01286 679721 / 07789 032517
Ebost: GwawrR@gwynedd.gov.uk

Mae Rhaglen Celfyddyd mewn Iechyd a Lles Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr mewn partneriaeth â Uned Celfyddydau Cymunedol, Cyngor Gwynedd yn rhaglennu cyfres o arddangosfeydd chwarterol o weithiau celf a chrefft ar gyfer Oriel Ysbyty Gwynedd. Mae’r fenter hon yn rhan o raglen celfyddyd mewn iechyd a lles ehangach sy’n cynnwys cynlluniau arloesol sy’n defnyddio’r celfyddydau i gyfrannu tuag at ofal iechyd, i hyrwyddo lles ac i wella cysylltiadau cymunedol a chyfathrebu. Mae rhai enghreifftiau’n cynnwys gweithdai celfyddydol, perfformiadau cerddorol a chynllun artistiaid preswyl. Amcan Oriel Ysbyty Gwynedd yw cyfrannu’n bositif tuag at amgylchedd gofal iechyd er budd pawb sy’n defnyddio’r ysbyty yn ogystal â chynnig cyfleoedd arddangos i artistiaid i gynulleidfa amrywiol a niferus yr Ysbyty.

Cyfeiriad:
The Gallery,
Aberdyfi,
Gwynedd,
LL35 0EH

Ffôn: 01654 767319
Gwefan: www.galleryaberdyfi.co.uk
Ebost: claire@galleryaberdyfi.co.uk

Mae Claire a Glyn Davies yn peintio dyfrluniau ac wrthi'n datblygu amrywiaeth o luniau inc acrylig bywiog, printiau, cardiau yn ogystal â ffotograffau. Ar y cyd â'u merch Rowena, sydd hefyd yn artist, maent yn cynnig agwedd newydd ar dir a môr Cymru.

Mae ‘The Gallery’, Aberdyfi yn agored yn ddyddiol drwy’r flwyddyn ac yn arddangos lluniau trawiadol, dewis eang o gardiau cyfarch dethol, tlysau a nwyddau seramig. Mae gwasanaeth cyhoeddi ar gael hefyd ar gyfer artistiaid a ffotograffwyr.

Cyfeiriad:
The White Room Gallery yn Harlech Pottery,
Pentre Efail,
Harlech,
LL46 2YG

Ffôn: 01766 780501

Mae ymwelwyr i The White Room Gallery wrth eu boddau gyda'r gofod a'r awyrgylch cyfeillgar. Mae eu casgliad o grefftau o ansawdd da yn cynnwys crochenwaith a serameg, croglun wedi ei wehyddu yn lliwgar a gwaith gemwaith arian. Mae'r waliau wedi ei llenwi a pheintiadau a darluniau mewn amrywiol gyfrynau ac mae'nt yn cynwys toriadau leino a cholographs

Cyfeiriad:
21 Stryd Penlan,
Pwllheli,
Gwynedd
LL53 6NG

Ffôn: 01758 612806
Gwefan: www.tonnau.com
Ebost: llio@tonnau.com

Oriel Gelf yw Tonnau yn un o brif strydoedd Pwllheli ac sy'n arddangos gwaith arlunwyr a chrefftwyr ar thema'r môr. Gyda dros 100 o artistiaid ar y llyfrau cynhaliwn bedair arddangosfa newydd bob blwyddyn a chyhoeddwn nifer cyfyngedig o brintiadau lluniau ein harlunwyr mwyaf poblogaidd.

 


Oriel Lluniau

pix pix pix pix pix pix

Wal Fideo

» gweld mwy

Cysylltu

Gwynedd Greadigol
d/o Archifdy Caernarfon
Economi a Chymuned
Swyddfa'r Cyngor
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

[t] 01286 679721
[e] post@gwyneddgreadigol.com

Bookmark and Share