MUM MAM DUMB DAMN gan Eli Acheson-Elmassry

  • Lleoliad: Safle Cefl, Galeri, Caernarfon
   Dyddiad: 16/01/2018
   Dyddiad Cau: 20/02/2018
   Categoriau: Arddangosfeydd
   Celf Weledol

   MUM MAM DUMB DAMN
   gan Eli Acheson-Elmassry

   Arddangosfa unigryw sydd wedi ei greu mewn ymateb i gyflwr Alzheimer gan yr artist Eli Acheson-Elmassry am ei pherthynas hi gyda’i mam oedd yn byw gyda’r cyflwr.

   Agorir yr arddangosfa am 14:00 dydd Sul, 14.01.18 gyda perfformiad arbennig yn rhan o’r seremoni. Croeso cynnes i bawb!

   I gydfynd gyda’r arddangosfa, bydd Eli yn arwain gweithdai sydd yn addas i bobl sydd yn byw gyda dementia (a’u teuluoedd). Llefydd cyfyngedig – i archebu (£5 yr un neu manteisiwch ar y cynnig o 4 tocyn am £12) – 01286 85 222. Cyhelir y gweithdai:
   Sadwrn | 20.01.18 | 10:00 – 11:00, 11:30 – 12:30, 13:00 – 14:00.

   Mwy am yr artist:
   Diléit Eli Acheson-Elmassry yw ymchwilio i natur gorfforol a metaffisegol y berthynas rhwng pethau byw a difywyd. Mae’r pethau sy’n arwyddocaol yn ei bywyd, a’r berthynas mae hi’n ei theimlo â nhw drwy eu defnyddio neu eu cyfleu, yn ganolbwynt i archwiliad ffurfiol ac amlygiad gweledol materol. Ambell waith efallai fod yr eitemau hyn wedi cynrychioli brwydrau gyda’i syniad hi ei hun o hunaniaeth bersonol. Trwy afael mewn pethau, a sylwi a myfyrio arnynt, mae ei chelfyddyd yn ysgogi o’r newydd archwiliad dyfnach o wneuthuriad yr hunan, ei hunaniaeth a’i ymdeimlad. Ymchwil yw’r gweithgaredd creadigol hwn i faterion cymdeithasol ac ysbrydol a’r parthau gwleidyddol ehangach, gan gynnwys haenau cymhleth gwireddiad personoliaeth, natur yr enaid a ffiseg ymwybyddiaeth. 

   Mae Eli Acheson-Elmassry yn gweithio mewn amrediad o gyfryngau cerfluniol, ffabrig a phaent, gan gynnwys latecs, i greu cerfluniau a gosodweithiau lliwgar ‘ystwyth o gorff’ sydd yn fath o feta-wrthrych. Gall y gwaith gynnwys elfennau fideo a goleuo. Gan ddefnyddio pethau a geir yn gyffredin yn y ty, neu wrthrychau gwneuthuredig mawr, mae hi’n gafael mewn eitemau o arwyddocâd iddi ac yn eu hailffurfio er mwyn ailgyflyru eu rôl, awgrymu cyfliniadau ystyr newydd a chyflwyno ysbryd amgen i’w ffurf. Mae ei gwaith diweddar yn ymdebygu i groen lliwgar, yn ddirlawn ddwys ac eto’n lled-dryloyw a gyda breuder elastig, math o epidermis cymdeithasol-seicolegol.

   Mae tarddiad credoau crefyddol, y tebygrwydd rhyngddynt a’r modd y maen nhw’n gwrth-ddweud ei gilydd, yn destun delfrydol ar gyfer holi athronyddol, yn sgîl ei phrofiad o fywyd o fewn teuluoedd Cristnogol a Mwslimaidd ym Mhrydain, yr Aifft a Saudi Arabia. Wrth ofyn cwestiynau sy’n ceisio dehongli ymatebion hanesyddol ledled y byd i’r modd y mae bodau dynol yn canfod dimensiwn ysbrydol mewnol ac allanol, sefydlir ffocws i ymchwiliad a mynegiant barddonol. Mae cwestiynau tiriogaeth, geowleidyddol, domestig, teuluol, ynghyd â gwrthdrawiadau dealltwriaeth diweddar rhwng y seciwlar a’r ysbrydol, yn gwestiynau o bwys. Trwy ei gwaith mae’n ceisio gwneud cysylltiadau, o ran teimlad a meddwl, rhwng y gwahanol fydoedd hyn, gan herio’r tybiaethau arferol.

   Er mai yng ngogledd Cymru y mae hi’n byw bellach, mynychodd Eli Acheson-Elmassry Ysgol Gelf Glasgow (1990) a Phrifysgol Metropolitan Leeds (MFA 2000). Treuliodd chwe blynedd yn Saudi Arabia (2004-2010), lle daeth ei gwaith celf i sylw cenedlaethol. Ers cynnal arddangosfa unigol fawr yn Jeddah yn 2010 bu’n arddangos ar hyd a lled Ewrop a’r Dwyrain Canol yn ogystal ag yn Llundain ac yng Nghymru.

   Diddordeb arddangos?
   Os hoffech gael eich ystyried ar gyfer arddangos eich gwaith yn y Safle Celf yn Galeri, neu yng nghistiau Cywrain, cysylltwch â:
   Lisa Taylor | lisa.taylor@galericaernarfon.com | 01286 685 208
   Gellir lawrlywtho ffurflen wybodaeth/manylion pellach yma


  • Bookmark and Share

Oriel Lluniau

pix pix pix pix pix pix

Wal Fideo

» gweld mwy

Cysylltu

Gwynedd Greadigol
d/o Archifdy Caernarfon
Economi a Chymuned
Swyddfa'r Cyngor
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

[t] 01286 679721
[e] post@gwyneddgreadigol.com

Bookmark and Share