Datblygu Gyrfa fel Artist Heddiw

  • Lleoliad: Gladstone's Library, Hawarden
   Dyddiad: 23/03/2018
   Amser: 9:45 AM
   Categoriau: Gweithdai

   Datblygu Gyrfa fel Artist Heddiw

   Dydd gwener Fri 23 Mawrth 2018
   09:45 – 16:00

   Gladstone's Library, Church Lane, Hawarden

    

   Gweithdy cyfranogol i artistiaid a chrefftwyr ar bob cam yn eu gyrfaoedd

   Waeth i ni fod yn onest ddim: mae'r byd celfyddydol wedi newid yn sylweddol o gymharu â'r modd y gwnaed pethau yn yr 20fed ganrif. Er bod yna fwy o gyfleoedd i artistiaid nag erioed o'r blaen, mae yna heriau newydd i'w hwynebu, pa un ai ydych chi newydd ddechrau ac yn dal i fireinio'ch crefft, neu yn gweithio ers degawdau ac yn gweld eich gyrfa'n arafu wrth i fwy a mwy o orielau gau.

   Bydd y gweithdy 5 rhan hwn yn ymdrin â 5 pwnc craidd:

   • Diffinio, Ail-ddiffinio, Byw a Chyfathrebu Eich Brand er mwyn Llwyddo;
   • Datblygu Cysylltiadau Cydweithredol a Pharhaol;
   • Datblygu Ffrydiau Incwm a Ffocws ar Elw;
   • Ymgysylltu a Datblygu Eich Cynulleidfa gyda chymorth Platfformau ac Offer Digidol;
   • Delio â Threialon a Hybu Hunanhyder er mwyn Symud Ymlaen, gydag Ymwybyddiaeth, Atebolrwydd a Sgiliau Blaenoriaethu.

   Caiff y gweithdy hwn ei arwain gan Susan Mumford, un o bobl gwirioneddol ddylanwadol byd celf yr 21ain ganrif.

   Cafodd Susan ei phrofiad cyntaf o gefnogi gweithwyr proffesiynol y diwydiant pan ffurfiodd yr Association of Women Art Dealers (AWAD), pan oedd hi'n rheoli oriel yn Soho, Llundain. Wedi hynny, datblygodd Be Smart About Art, llwyfan datblygiad proffesiynol ar-lein sy'n helpu gweithwyr creadigol proffesiynol i ffynnu mewn byd newidiol. Tua diwedd 2015, cyhoeddwyd ei llyfr cyntaf - sy'n rhannu teitl ag arwyddair BSAA: Art is your life. Make it your living. Er ei bod yn byw yn Llundain, mae Susan yn treulio cyfnodau estynedig ledled y DG, UDA ac Ewrop, lle mae hi'n cyflwyno gweithdai a darlithoedd, yn mentora gweithwyr creadigol proffesiynol, yn hwyluso trafodaethau panel, yn beirniadu gwobrau celf ac yn cymryd rhan newn nifer o weithgareddau eraill. https://www.besmartaboutart.com/

   Cwestiynau Cyffredin

   Beth yw'r opsiynau o ran cludiant / parcio?

   https://www.gladstoneslibrary.org/contact/contact-gladstones-library/how-to-find-us

   http://www.traveline.cymru/ Yr Arbenigwyr ar Wybodaeth am Drafnidiaeth Gyhoeddus

   Mae nifer cyfyngedig o leoedd parcio Bathodyn Glas ar gael. Dalier sylw: oherwydd y tywydd garw yn ystod y gaeaf, nifer cyfyngedig o leoedd parcio sydd ar gael yn Llyfrgell Gladstone. Os nad oes lle i barcio ar safle Llyfrgell Gladstone, gallwch barcio am ddim yn:

   - Archifdy Sir y Fflint, CH5 3NR

   - Maes parcio cyhoeddus Tinkersdale, CH5 3DH

   Mae'r safleoedd hyn ryw bum munud ar droed o ddrysau'r Llyfrgell.

   Ydych chi'n gallu / hoffech chi rannu lifft i'r digwyddiad? Rhowch wybod i Katie.

   Ddylwn i ddod ag unrhyw beth gyda mi?

   Llyfr nodiadau a phen ysgrifennu

   Nodwch os gwelwch yn dda nad yw cinio yn gynwysedig. Mae'r caffi yn Llyfrgell Gladstone yn cynnig bwyd lleol ffres y gallwch ei archebu ar y diwrnod.

   Mwy o wybodaeth

   katie@helfagelf.co.uk

    


  • Bookmark and Share

Oriel Lluniau

pix pix pix pix pix pix

Wal Fideo

» gweld mwy

Cysylltu

Gwynedd Greadigol
d/o Archifdy Caernarfon
Economi a Chymuned
Swyddfa'r Cyngor
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

[t] 01286 679721
[e] post@gwyneddgreadigol.com

Bookmark and Share