Eiriolaeth
Gwynedd Greadigol

Croeso i dudalen Eirolaeth Gwynedd Greadigol.

Gall gyfranogi yn y celfyddydau wella safon bywyd oedolion a phlant. Mae’r celfyddydau yn tynnu cymunedau at ei gilydd ac yn cyfrannu at ffyniant economaidd cymunedau.  Yn 2013-2014 cefnogodd Gyngor Gwynedd ystod eang o weithgareddau celfyddydol yng Ngwynedd trwy eu grantiau strategol i gleientiaid a grantiau celfyddydau cymunedol.2013-2014 CIPOLWG

397,760 mynychwr
Mewn digwyddiadau wedi eu trefnu gan neu eu cefnogi’n ariannol gan Uned Celfyddydau Cymunedol Cyngor Gwynedd. Mwy na 1,000 y diwrnod ar gyfartaledd.

Troi £161,000 yn £3 miliwn
O’r £161,000 buddsoddodd Gyngor Gwynedd yn eu cleientiaid Grantiau Strategol, denwyd arian gan gydarianwyr ac incwm o £2,872,542.94.

Amrywiaeth fawr o weithgareddau
Trefnodd a chefnogodd Uned Celfyddydau Cymunedol Cyngor Gwynedd weithgareddau ym maes y celfyddydau gweledol, crefft, theatr, dawns, cerddoriaeth, celfyddydau mewn iechyd a lles, hyfforddiant, datblygiad proffesiynol a llawer mwy.


Mae buddsoddiadau ariannol gan Gyngor Gwynedd a Chyngor Celfyddydau Cymru yn cael effaith gadarnhaol ar Wynedd a’i dinasyddion. Mae’r fideo isod, a grewyd gan aelodau o Stiwdio Frân Wen, yn dangos 4 prosiect a dderbyniodd nawdd gan Gyngor Gwynedd: Gŵyl Gwanwyn, Stiwdio Frân Wen, Cofis Bach, Codi'r To

 

Spot Olau

Prosiect adfywio cymunedol yw Codi’r To sydd yn defnyddio cerddoriaeth i wella bywydau unigolion a chymunedau. Mae tiwtoriaid cerdd profiadol yn addysgu disgyblion mewn dwy ysgol gynradd, Ysgol Maesincla yng Nghaernarfon ac Ysgol Glancegin ym Mangor, i chwarae offerynnau pres a tharo yn ystod sesiynau cerdd rheolaidd.

Mae’r prosiect yn cefnogi’r ysgolion i godi lefelau cyrhaeddiadau academaidd a chreu pethynas ystyriol â’r rhieni, teuluoedd a’r gymuned ehanagch gan greu cyfleoedd i rannu profiadau a chynorthwyo cydlyniant cymunedol. Daw’r ysbrydoliaeth o gynllun El Sistema sydd a’i darddiad yn Venuezuela ac o brosiectau tebyg megis In Harmony yn Lloegr a’r Big Noise yn yr Alban.

Amcan Codi’r To yw defnyddio cerddoriaeth i:
- ysgogi adfywiad cymunedol;
- fod yn drawsneiwdiol ac ysbrydoledig i blant, eu teuloedd ac i’r gymuned;
- daclo anfantais a than-gyflawniad addysgiadol gan ddefnyddio cerddoriaeth;
- godi hunan hyder a hunan werth;
- annog cyfranogwyr i fagu ffydd yn eu gallu a photensial eu hunain;
- annog gwaith grŵp a chydweithio effeithiol.

Cyfranogodd 90 disgybl blynyddoedd 4 a 5 yn y prosiect.

Nod Cofis Bach yw hyrwyddo llês plant a phobl ifanc Peblig drwy ddarparu cyfleoedd am ddim o ansawdd uchel ym myd y celfyddydau na fyddent yn eu cael fel arall. Prif weithgaredd y prosiect i ymgyrraedd a hyn ydy hyfforddiant strwythuredig wythnosol ym meysydd drama, cerdd a chelf i blant 5 – 16 oed, ond cynigir cyfleoedd eraill yn ystod y flwyddyn megis prosiect dysgu dringo a styntiau fertigol.

Yn 2013-14 mae Cwmni Cofis Bach wedi cyrraedd mwy o niferoedd o blant a theuluoedd nag erioed o’r blaen.

361 sesiwn
3782 cyfranogwr
2700 o bobl yn dod i weld eu gwaith mewn:

4 Perfformiad Drama
3 Perfformiad Styntiau Fertigol
7 Dangosiad Ffilm
3 Arddangosfa
5 Trip

Un o uchafbwyntiau diweddar Cofis Bach oedd cyd-gynhyrchu 2 ffilm. Dangoswyd y ffilmiau yn Senedd Caerdydd yn Nhachwedd 2013 a daeth un o’r ffilmiau’n fuddugol yn Ngŵyl Pics, Galeri, Caernarfon ym Mawrth 2014 – ‘Scwtyr Sombis Glas o (Uffern) Sgubs. Ymwelodd aelodau o’r criw ffilmio a’u rhieni â Senedd Caerdydd  ar gyfer lansiad y ffilmiau.

“Roedd yn brofiad gwych cael y cyfle i weld y ffilm wedi ei gorffen. Doedd y plant erioed wedi bod i’r Senedd o’r blaen ac ron i mor hapus bod y ffilmiau wedi cael y sylw yma. Wrth gwrs fel mam roeddwn yn falch iawn o weld beth oedd y plant wedi ei gyflawni drwy brosiect Cofis Bach….a wedyn ennill gwobr yn yr wyl PICS. Ron i’n teimlo mor prowd ohonyn nhw… a’r holl gynulleidfa na wedi cael cymaint o hwyl yn sbio ar y ffilm – odd o’n rili sbesial.”
(Rhiant un o gyfranogwyr Cofis Bach)

Mae Gŵyl Gwanwyn yn ŵyl genedlaethol sy’n cael ei chynnal yng Nghymru yn ystod mis Mai i ddathlu creadigrwydd pobl hŷn. Mae’r ŵyl yn cynnig cyfleoedd i bobl hŷn gyfrannu at y celfyddydau ac yn gyfle i amlygu a hyrwyddo cyfraniad pobl hŷn at y celfyddydau.

Daw grwpiau ac unigolion ynghyd mewn gwahanol leoliadau ledled Cymru i ddathlu gyda gwledd o baent, clai, ffotograffiaeth, theatr, dawns, ysgrifennu creadigol, ffilm, hel straeon, a llawer mwy. Mae’n gyfle i weld perfformiadau ac arddangosfeydd, cyfrannu at weithdai a thrafodaethau, rhwydweithio ac yn fwy na dim, cael mymryn o hwyl.

Trefnodd Uned Celfyddydau Cymunedol Cyngor Gwynedd brosiect celf ar gyfer cleifion yn uned Strôc Ysyty Eryri. Gweithiodd mynychwyr yr Uned Strôc gydag artist broffesiynol am gyfnod o 10 wythnos yn archwilio dulliau a chyfryngau arlunio megis paentio, dylunio a gludwaith.

Cafwyd effaith gadarnhaol ar gyfranogwyr, megis:
- codi hyder gyda lleferydd, gallu a sgiliau artistig;
- canfod allfa newydd ar gyfer meddyliau a theimladau mewn amser anodd;
- dysgu ffyrdd newydd o gyfathrebu;
- cael cefnogaeth ac annogaeth gan aelodau eraill y grŵp.

Dilynwch y ddolen isod i weld delweddau o'r gwaith celf wnaed gan gyfranogwyr y prosiect:
https://www.youtube.com/watch?v=x2MlXcZhDaw

Cynllun mentora dwys sy'n hyfforddi 5 person ifanc ar y tro ym maes cyfryngau digidol yn benodol ydy Stiwdio Frân Wen. Mae’n gynllun arloesol sy’n rhan o weithgareddau Pontio'r Bwlch, Cwmni'r Frân Wen, ac yn ysbrydoli, annog a chefnogi pobl ifanc bregus nad ydynt mewn gwaith, addysg nac hyfforddiant i gyfranogi yn y celfyddydau.

Mae Stiwdio Frân Wen yn seiliedig ar y grêd nad yw pawb yn dysgu yn yr un ffordd ac nad yw llwyddiant neu fethiant o fewn dull dysgu penodol, o reidrwydd, yn arwydd o botensial unigolyn.  

Mae'r Stiwdio yn gweithredu fel unrhyw stiwdio gyfryngau arferol gyda chleientiaid 'go iawn', comisiynau 'go iawn' a gwaith caled 'go iawn'. Hanfod y cynllun yw arfogi pobl gyda'r sgiliau i ddatblygu'n artistiaid hunan-gyflogedig. Cynigir achrediadau mewn modiwlau creadigol, sgiliau sylfaenol a mentergarwch.

 

O ganlyniad i fod yn rhan o’r prosiect, cynyddwyd hyder a hunan-grêd y cyfranogwyr.

“Llwyddodd y bobl ifanc i wella eu sgiliau presennol ac ennill sgiliau newydd trosglwyddadwy.  Cawsant gyfle i gymhwyso'r sgiliau hyn mewn sefyllfaoedd a lleoliadau real.  O ganlyniad, mae dysgwyr yn gallu gweld perthnasedd a diben eu gwaith.

“Llwyddwyd i hoelio sylw a chymhelliant y dysgwyr, ac yn y pen draw eu gwneud yn falch o'r hyn yr oeddent wedi ei gyflawni.”

Sylvette Jones, DAC Cymru

Dyma fideo grëodd y cyfranogwyr yn dangos eu llwyddiannau yn ystod y prosiect. Ceir rhagor o wybodaeth am y cynllun ar y wefan www.stiwdiofranwen.co.uk

Mae Cyngor Gwynedd yn buddsoddi arian o’r Gronfa Strategol i’r Celfyddydau. Mae’r Gronfa yn rhoi grantiau i fudiadau, cyrff a sefydliadau addas er mwyn datblygu a buddsoddi yn y celfyddydau er mwyn sicrhau darpariaeth o’r ansawdd orau, cefnogi arloesedd a mentro yn y sector, a sicrhau’r profiadau celfyddydol gorau ar gyfer pobl Gwynedd, heddiw ac yfory.

Cliciwch yma i weld rhestr o holl gleientiaid Cronfa Strategol Cyngor Gwynedd, yn ogystal â faint o arian dderbyniodd pob sefydliad, a faint o nawdd drwy gyd-arianu a godwyd.

Cliciwch yma i weld ffigyrau mynychu digwyddiadau a drefnwyd gan neu dderbyniodd gefnogaeth ariannol gan Uned Celfyddydau Cymunedol Cyngor Gwynedd.


Oriel Lluniau

pix pix pix pix pix pix

Wal Fideo

» gweld mwy

Cysylltu

Gwynedd Greadigol
d/o Archifdy Caernarfon
Economi a Chymuned
Swyddfa'r Cyngor
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

[t] 01286 679721
[e] post@gwyneddgreadigol.com

Bookmark and Share