Cerfluniau Gwobrau C&B Cymru 2017
Gwynedd Greadigol

Mae Gwobrau C&B Cymru yn bodoli i annog, cydnabod a dathlu partneriaethau rhagorol rhwng busnes a’r celfyddydau ar hyd a lled Cymru. Cynhelir y 24ain seremoni, digwyddiad o ansawdd a phroffil uchel, yng Nghanolfan Mileniwm Cymru ar ddydd Gwener 23 Mehefin 2017.
Mae C&B Cymru yn dymuno comisiynu 11 gwobr a gyflwynir i enillwyr y categorïau gwahanol. Rhoddir ffi hollgynhwysol o £3,000 + TAW am y comisiwn yma. Bydd y ffi yn talu am yr holl gostau dylunio, creu, pecynnu a chludo.
Meini prawf y dyluniad:
• Dylai’r gwobrau fod yn nodedig ac yn addas i ddathlu partneriaeth lwyddiannus rhwng busnes a’r celfyddydau;
• Dylai’r gwobrau fod yn ddeniadol ac o werth i’r busnesau buddugol, a dylent fod yn addas i’w harddangos yn safleoedd yr enillwyr;
• Dylai 10 o’r 11 gwobr fod yn debyg eu harddull ond nid oes rhaid iddynt fod yn union yr un fath. Bydd yr 11eg wobr yn cael ei chyflwyno i Fusnes y Flwyddyn a dylai felly sefyll ar wahân i’r gwobrau eraill mewn rhyw ffordd;
• Dylai’r gwobrau fod yn hawdd eu harddangos yn y seremoni, ac o faint a phwysau sy’n sicrhau y gellir eu cyflwyno a’u cario’n gyfforddus. Dylai’r tlysau fod rhwng 9 - 14 modfedd o uchder;
• Dylai fod pecynnu ar gael ar gyfer pob gwobr fel y gall yr enillydd ei gludo;
• Dylai pob gwobr ddwyn ymadrodd megis Arts & Business Cymru 2017 / Celfyddydau & Busnes Cymru 2017. Gellir ymgorffori’r ymadrodd yn nyluniad y wobr ei hun neu gellid ei osod ar blinth os yw hyn yn fwy addas;
• Dylai’r wobr gyntaf ddod i law erbyn dydd Gwener 7 Ebrill fan bellaf. Rhaid i’r 10 gwobr sy’n weddill gyrraedd erbyn dydd Gwener 9 Mehefin fan bellaf;
• Rhaid i’r artist fod yn fodlon cydweithio â C&B Cymru ar unrhyw gyhoeddusrwydd sy’n gysylltiedig â’r comisiwn.
• Mae’r comisiwn yn agored i artistiaid sy’n byw ac yn gweithio yng Nghymru neu artistiaid Cymraeg sydd yn byw neu’n gweithio mewn mannau eraill.
Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau pellach am y brîff hwn, rhowch alwad i Rachel Jones yn swyddfa C&B Cymru yng Nghaerdydd os gwelwch yn dda.
Mae’n rhaid cyflwyno cynnig ysgrifenedig gan gynnwys darlun(iau) o’r wobr erbyn dydd Llun 9 Ionawr 2017 fan bellaf. Ni fydd C&B Cymru yn talu ffi am y cynnig.
C&B Cymru, 16 Stryd yr Amgueddfa, Caerdydd, CF10 3BH Ffôn: 029 2030 3023 E-bost: Rachel.Jones@aandbcymru.org.uk

 

Oriel Lluniau

pix pix pix pix pix pix

Wal Fideo

» gweld mwy

Cysylltu

Gwynedd Greadigol
d/o Archifdy Caernarfon
Economi a Chymuned
Swyddfa'r Cyngor
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

[t] 01286 679721
[e] post@gwyneddgreadigol.com

Bookmark and Share