Briff Artist ar gyfer gweithdai celf yn ystod 2017/18 gan gynnwys Eisteddfod Genedlaethol 2017 Ynys Môn a lleoliadau eraill ar draws Cymru
Gwynedd Greadigol

Cyflwyniad
Mae Rhodri Owen (dylunydd a gwneuthurwr Cadair Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2017) yn chwilio am artistiaid â'r gallu i gynnal gweithdai celf ar gyfer grwpiau cymunedol amrywiol mewn orielau ar draws Cymru – gan gychwyn yn Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn eleni, ac wedyn sawl lleoliad arall yn ystod y deg mis nesaf.
Edrychir am amrywiaeth o gyfryngau. 
Cefnogir prosiect Rhodri, I’r Byw/To TheQuick gan grant Cyngor Celfyddydau Cymru, a bydd cynnyrch y gweithdai yn rhan o gelfwaith terfynol y prosiect fydd yn cael ei arddangos mewn 7 oriel a sefydliad yn ystod 2018.

Prosiect  I’r Byw/To The Quick
Ar derfyn y prosiect bydd Rhodri wedi creu corff o gelf gweledol sy‘n arwain ymlaen o friff Cadair yr Eisteddfod.
Bydd y prosiect yn ymdrin ag effaith profiadau a thaith bywyd ar bobl. Mae dau ystyr i I’r Byw/To The Quick: sut mae profiadau yn ein cyffwrdd yn emosiynol, ac hefyd symud y sylw o gofio’r gorffennol at y byw – at heddiw a’r dyfodol.
I fynegi’r themau creir dodrefn crefftus gan Rhodri – gwrthrychau bob dydd cyfarwydd i bawb – fel canfasau glân i’w trawsnewid, yn ddinistriol o bosib, gan grwpiau cymdeithasol i adlewyrchu eu profiadau o fyw.
Gwrthgyferbynir rhain gyda set o ddodrefn heb eu newid yn yr arddangosfa derfynol fydd yn fewnosodiad 3D wedi ei ddylunio i greu impact.
Cydnabyddir gwaith yr artistiaid a’r grwpiau. 

Y Briff
Man cychwyn y prosiect fydd darn o ddodrefn o waith llaw gan Rhodri. Bydd y grwp o dan arweiniad yr artist yn gallu gweithio gyda'r darn mewn unrhyw ffordd e.e.
Rhoi geiriau dros y dodrefnyn a/neu eu farcio mewn ffyrdd eraill - sgriffinio, torri mewn, llosgi, printio, paentio, graffiti;
Newid y dodrefnyn mewn ffordd fwy gweledol – newid y siap i greu cerflun gwahanol, gorchuddio/lapio, malurio, ail-ludo a.y.y.b;
Ymchwilio i fewn i'r berthynas rhwng ein corff a'r dodrefnyn.
Bydd Rhodri yn bresennol yn y gweithdai ac, yn y cefndir ac yn gallu rhoi cymorth i'r artist os bydd angen wrth i’r grwp weithio ar y dodrefnyn, ond yr artist fydd yn ledio'r gweithdai.
Bydd angen sicrhau casglu adborth o'r bobl sy'n cymryd rhan a mi fydd ffurflen adborth i'w rhannu.
Bydd y gwaith yn y gweithdai yn cael ei ffilmio gan gwmni teledu proffesiynol, a bydd fideo ddogfenol yn rhan o’r arddangosfa derfynol.

Y Gofynion

Rydym ni’n agored i amrywiaeth fawr o syniadau a chyfryngau ar gyfer y prosiect hwn.
Rydym ni’n awyddus i gael syniadau creadigol ar gyfer sut y gall pobl gymryd rhan ac fydd hefyd yn datblygu sut mae Rhodri yn gweld ei waith.
Dylech ddarparu’ch cynnig, a chofio bod angen iddo gynnwys y canlynol:
Braslun o’ch syniad a sut y byddech yn cyflenwi’r prosiect
Yr amserlen – nifer o weithdai a’r cyfnodau rydych ar gael
Enghreifftiau o waith blaenorol perthnasol a CV byr
Pa iaith (Cymraeg a/neu Saesneg) – bydd y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer rhai o’r gweithdai.

Y Lleoliadau
Maes Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn
Bangor – Storiel
Machynlleth – MOMA
Parc Cenedlaethol Eryri – union leoliad i'w gadarnhau
Llangefni - Oriel Ynys Môn
Caerdydd - Amgueddfa Werin Cymru Sain Ffagan
Caerdydd – Crefft yn y Bae
Caernarfon – Galeri

Y Ffi
Bydd ffi o £300 ar gyfer pob gweithdy i gynnwys deunyddiau a theithio. Yn ogystal, bydd yr artist yn yr Eisteddfod yn cael tocyn mynediad ar gyfer diwrnod y sesiwn.
Bydd y gweithdai yn sesiynau dydd - rhagwelir rhwng 10.00am a 4.00pm gyda thoriad am ginio.

Sut i gyflwyno’ch cynnig
Dylech gyflwyno’ch cynnig drwy ebost at mererid@celfwaith.co.uk
Gwnewch yn sicr bod eich cais yn dweud yn glir os ydych yn gwneud cais am weithdy’r Eisteddfod, neu/ac hefyd unrhyw un neu fwy o'r lleoliadau eraill.
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â mererid@celfwaith.co.uk neu owensosgo@gmail.com

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Dydd Mawrth 27 Mehefin 2017.
27 Mehefin yw dyddiad cau mynegi diddordeb ar gyfer gweithdy'r Eisteddfod.
Byddwn yn derbyn ceisiadau ar gyfer lleoliadau eraill hyd at
4ydd Medi 2017Oriel Lluniau

pix pix pix pix pix pix

Wal Fideo

» gweld mwy

Cysylltu

Gwynedd Greadigol
d/o Archifdy Caernarfon
Economi a Chymuned
Swyddfa'r Cyngor
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

[t] 01286 679721
[e] post@gwyneddgreadigol.com

Bookmark and Share