Briff a Hysbyseb Ymarferwyr Creadigol - Ysgolion Crud y Werin & Abererch
Gwynedd Greadigol

image

Galwad Ymarferwyr Creadigol

Yn Eisiau: Ymarferwyr Creadigol Celf, Drama a TGCh

Ysgol Crud y Werin, Aberdaron, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8BP

Ysgol Abererch, Abererch, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6YU

Mae Ysgol Crud y Werin ac Ysgol Abererch, Gwynedd yn awyddus penodi ymarferwyr creadigol i hwyluso cynllun dyfeisgar a chyffroes yn rhan o Gynllun yr Ysgolion Creadigol Arweiniol, Cyngor Celfyddydau Cymru. Nod Cynllun yr Ysgolion Creadigol Arweiniol yw hybu ffyrdd newydd o weithio mewn ysgolion, gan roi cyfle i ysgol ddatblygu rhaglen ddysgu arloesol a phwrpasol sydd â’r nod o wella ansawdd addysgu a dysgu. Ceir mwy o wybodaeth am y cynllun yn ei gyfanrwydd yma.

Wedi cynlluniau cyffroes yn Ysgol Crud y Werin yn ystod 2015/16 a 2016/17 maent bellach wedi creu partneriaeth ag Ysgol Abererch ac yn cynllunio prosiect creadigol ar y cyd. Bydd hyn yn fodd o rannu arferion da ac ehangu ethos Ysgolion Creadigol Arweiniol i ysgol newydd. Bydd y cynllun hwn yn cael ei gynnal yn ystod Tymor y Gwanwyn, gyda chyfanswm o 37 o ddisgyblion blwyddyn 3 a 4 yn rhan o’r cynllun. Mae’r disgyblion eisoes wedi bod yn cydweithio â’u Hasiant Creadigol i gychwyn cynllunio’u prosiect; gan rannu syniadau a mynegi barn.

‘Rydym am benodi Ymarferwyr Creadigol sy’n gweithio ym maes drama, celf a thechnoleg gwybodaeth a chyfrifiaduron (TGCh) i ymateb i’r cwestiwn ymchwil canlynol…

A yw technegau drama, celf a thechnoleg gwybodaeth a chyfrifiaduron yn gallu cryfhau a datblygu sgiliau mathemategol disgyblion blwyddyn 3 a 4 a chynyddu dealltwriaeth rhieni o’r pwnc?

Hoffem weithio ag ymarferwyr creadigol i gynnal gweithgareddau creadigol i ddysgu y bedair reol fathemategol sef adio, tynnu, lluosi a rhannu. Rydym yn awyddus i’r disgyblion ddatblygu’r gallu i ddefnyddio’u dealltwriaeth fathemategol yn anibynnol ac hyderus wrth ddatrys problemau mewn cyd-destyn real. Dymunwn ymateb i’r her hon drwy weithgareddau drama, celf a’r defnydd o TGCh. Rhagwelir y byddai’r prosiect yn cael effaith clodwiw ar gyrhaeddiad llawer o’r disgyblion yn y sgiliau mathemategol ac effaith ragorol ar hyder a mwynhad y disgyblion o’r maes. Rhagwelir y bydd y cynllun yn cael effaith ddymunol ar ddarpariaeth y ddwy ysgol – wrth i’n staff gael cyfle i gydweithio’n rheolaidd a rhannu syniadau / arferion, yn ogystal a derbyn hyfforddiant gan ymarferwyr a syniadau am weithgareddau a dulliau dysgu ac addysgu cyffroes. Bydd rhieni’r disgyblion hefyd yn cael eu gwahodd i gyfrannu yn y cynllun er mwyn datblygu sgiliau, hyder a dealltwriaeth ar sut i gefnogi eu plentyn i feithrin y sgiliau pob dydd yma mewn dulliau hwylus, llwyddiannus.

Mae gan llawer o’r disgyblion ddiddordeb mawr mewn gemau cyfrifiadurol a thechnoleg. Maent hefyd wedi cynnig syniad o weithio i thema Ysgol Ysbrydion a/neu Anifeiliaid. Buasai cael cyfle i weithio yn yr awyr agored neu y tu allan i’r ysgol yn creu cyffro ac o ddiddordeb mawr iddynt. Bydd yn ofynnol i’r cynllun hwn greu adnodd y gellid ei ddefnyddio yn yr ysgol i barhau a’r dulliau creadigol o addysgu wedi diwedd y cynllun. Gall hyn gael ei bennu wedi i’r ymarferwyr gael eu penodi ond mae rhai syniadau cychwynnol yn cynnwys ffilmiau animeiddio. Ar ddiwedd y prosiect byddwn yn cynnal digwyddiad yn yr ysgol i rannu gwaith y plant gyda staff, disgyblion, ffrindiau a theuluoedd.

Gweler manylion llawn y cynllun trosodd (tud. 2 a 3). Os yr hoffech sgwrs am y cynllun neu os yr ydych angen mwy o wybodaeth mae croeso cynnes i chi gysylltu: Gwawr Wyn Roberts - 01286 679721 / 07789 032517 / gwawrwynroberts@gwynedd.llyw.cymru

Bydd Gwawr ar gael i ymateb i ymholiadau o’r 2ail o Ionawr ymlaen.

Mwy o fanylion - cliciwch yma

 

 

Oriel Lluniau

pix pix pix pix pix pix

Wal Fideo

» gweld mwy

Cysylltu

Gwynedd Greadigol
d/o Archifdy Caernarfon
Economi a Chymuned
Swyddfa'r Cyngor
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

[t] 01286 679721
[e] post@gwyneddgreadigol.com

Bookmark and Share