Llenyddiaeth mewn Iechyd a Lles yng Ngwynedd.
Prosiect Hafod Lon, Ysgol Arbennig , Penrhyndeudraeth.
Gwynedd Greadigol

‘Fi fy hun’

Yn sgil derbyn arian grant strategol o Gyngor Gwynedd ar gyfer 2016 – 2017 aeth Bardd Plant Cymru Anni Llŷn i Ysgol Hafod Lon, Penrhyndeudraeth am gyfnod o chwe wythnos yn ystod Tachwedd a Rhagfyr 2016. Bu i naw person ifanc, a thri aelod o staff gael budd o’r prosiect cyffrous hwn dros gyfnod o chwe wythnos yn ystod Tachwedd a Rhagfyr 2016.

Bu’n ysgrifennu barddoniaeth ar y thema Fi fy Hun gyda chriw o bobl ifanc hŷn yr ysgol; bu’r criw yn archwilio eu teimladau ac emosiynau, ac yna’n ysgrifennu barddoniaeth.
Bu Morfudd Hughes yr ymarferydd symud a llais yn cyd weithio gyda Anni Llŷn ar y prosiect ac mi fu ‘n datblygu sgiliau’r bobl ifanc drwy gyfrwng gemau syml, gwisgo wigiau a dillad gwahanol, er mwyn chwarae rôl. Magwyd hyder y bobl ifanc drwy’r ‘chwarae’.

‘Bu'r profiad o weithio hefo Anni a'r disgyblion a'u cymhorthyddion ar y thema FI FY HUN yn un arbennig iawn. Roedd y bobol ifanc â gymrodd ran yn y ddwy sesiwn mor frwdfrydig eu hagwedd ac yn awyddus i lwyr ymroi ymhob un o'r gweithgareddau â roddwyd ger eu bron.

Teimlais hi'n fraint i gael bod yn dyst i'w h’adwaith siriol ac roedd eu natur annwyl a'u gofal tyner o'u gilydd yn wirioneddol rywbeth i'w ryfeddu.

Braf oedd derbyn adborth Carys Byrd, athrawes y dosbarth a Dirprwy Ysgol Hafod Lon, ar ddiwedd y sesiynnau. Mynegodd hi ei barn ynglŷn â pha mor werthfawr oedd gweithdai o'r math yma ; gan dystio iddynt dynnu'r gorau allan o'r disgyblion i gyd!’

Morfudd Hughes

 

Oriel Lluniau

pix pix pix pix pix pix

Wal Fideo

» gweld mwy

Cysylltu

Gwynedd Greadigol
d/o Archifdy Caernarfon
Economi a Chymuned
Swyddfa'r Cyngor
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

[t] 01286 679721
[e] post@gwyneddgreadigol.com

Bookmark and Share