Artistiaid yn Eisiau: i Weithio gyda Tîm Gyda’n Gilydd
Gwynedd Greadigol

Gyda’n Gilydd

‘Rydym yn gobeithio cynnal 9 digwyddiad rhwng Tachwedd a Mawrth flwyddyn nesaf er mwyn ymgysylltu gyda rhieni sydd yn “anodd eu cyrraedd”.

Y cynllun ydi i gynnig y digwyddiadau yn yr ardaloedd canlynol:

• Meirionnydd – Y Bermo, Bala a Thywyn
• Dwyfor – Porthmadog, Pwllheli a Nefyn
• Arfon – Llanberis, Waunfawr a Coed Mawr (Bangor)

‘Rydym am i’r digwyddiadau fod yn sesiynau 1 ½ - 2 awr ar ôl ysgol yn yr ysgol leol (tyda ni heb siarad efo’r un ysgol i drefnu eto)

‘Rydym yn chwilio am artist (iaid) fyddai efo diddordeb yn cynnal y digwyddiad.

‘Rydym yn dymuno i’r artist greu darn o waith ar y thema plant / teuluoedd er mwyn ei arddangos yn yr ysgol neu rhywle yn y gymuned

Bydd y digwyddiad yn agored i blant o 3-11 ac yn ddigwyddiad dwyieithog.

Byddwn yn sicrhau bod byrbryd yno i’r teuluoedd sydd yn mynychu.

Byddwn ni yn gyfrifol am farchnata / hysbysebu’r digwyddiad

Byddwn ni efo cynrychiolaeth o teuluoedd yn Gyntaf a dechrau’n Deg yno yn ogystal â chynrychiolaeth o asiantaethau eraill megis yr heddlu, iechyd ayyb

Gyrrwch gais drwy gyfrwng e-bost at carenelainebrown@gwynedd.llyw.cymru gan atodi copi o’ch CV ac esiamplau o’ch gwaith celf. Dylai’ch e-bost sôn am eich cefndir, beth y gallwch ei gynnig a sut y buasech yn mynd ati i drefnu gweithgareddau addas i’r grŵp dan sylw.

Dyddiad Cau: Tachwedd 6ed 2017

Am fwy o fanylion cysylltwch gyda Caren Brown ar 07717303121 neu Bethan Williams 07827449258

Am fwy o fanylion - cliciwch yma

 

Oriel Lluniau

pix pix pix pix pix pix

Wal Fideo

» gweld mwy

Cysylltu

Gwynedd Greadigol
d/o Archifdy Caernarfon
Economi a Chymuned
Swyddfa'r Cyngor
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

[t] 01286 679721
[e] post@gwyneddgreadigol.com

Bookmark and Share