Galwad Agored i Artistiaid/Ymarferwyr – Ysgol Aberconwy
Gwynedd Greadigol

Dyddiad Cau: Dydd Gwener, 7 Gorffennaf , 5yh.

Byddwch yn defnyddio’ch sgiliau creadigol, mewn unrhyw ddisgyblaeth, i’n helpu Ysgol Aberconwy i ateb y cwestiwn canlynol…

Sut gall ymarfer creadigol ysbrydoli myfyrwyr blwyddyn 7 i ddod at ei gilydd a chydweithio, wrth gychwyn eu gyrfa ysgol uwchradd a chanfod dulliau newydd o ddysgu drwy gyfrwng addysgu sy’n seiliedig ar brojectau?

Mae Ysgol Aberconwy yn torri tir newydd yn greadigol, gan geisio mewnblannu ymarfer creadigol i’w strategaeth o ddysgu drwy gyfrwng projectau ar thema, ledled yr ysgol. Dyma eich cyfle i rannu’ch sgiliau gyda’r staff addysgu gan ysbrydoli myfyrwyr ar yr un pryd i gydweithio er mwyn cael canlyniadau rhagorol a gwneud darganfyddiadau am ddysgu yn eu hamgylchedd uwchradd newydd.

Maent yn chwilio am 4 Artist/Ymarferwr i gyflwyno 4 project gwahanol sy’n gysylltiedig â thema benodol. Byddwch ar y safle am wyth sesiwn o 2 awr yr un, ac wrth gyflwyno’ch project byddwch yn chwilio am dystiolaeth ein bod yn cyrraedd y nod. Yna byddwch yn dod at eich gilydd i rannu’ch canfyddiadau gyda rhwydwaith dysgu proffesiynol, tîm o staff addysgu a fydd yn defnyddio’ch strategaethau creadigol a’ch canfyddiadau yn weithredol er mwyn dysgu’r un project eto gyda grŵp gwahanol, ond y tro yma gan ddefnyddio’ch strategaethau creadigol i ysbrydoli’r myfyrwyr a’u galluogi i gyrraedd eu llawn botensial. Drwy gymryd rhan yn y project hwn, bydd gennych chi, yr artist neu’r ymarferwr creadigol, gyfle arbennig i newid gwedd arferion addysgu Ysgol Aberconwy. Mae’n broject cyffrous iawn.

Cynhelir gweithdai i ddewis artistiaid/ymarferwyr addas yn Ysgol Aberconwy ar fore Dydd Iau, 13 Gorffennaf, 2017. Cewch eich gwahodd i baratoi gweithgaredd creadigol byr, o fewn eich disgyblaeth, i’w gyflwyno i ddetholiad bach o’r myfyrwyr y byddwch yn gweithio gyda hwy.

Gwybodaeth Ychwanegol

Os gwelwch yn dda anfonwch lythyr cais, a chyswllt i’ch gwefan, at Gillian Brownson, Asiant Creadigol, ar gillybrownson@sky.com
Yn eich llythyr, os gwelwch yn dda rhowch baragraff byr yn amlinellu’r gweithgaredd yr ydych yn dymuno ei gyflwyno yn y gweithdy ar gyfer detholiad o fyfyrwyr.

Ffi fesul Artist: £125 am sesiwn 2 awr, gan gynnwys 30 munud o baratoi, gyda ffioedd ychwanegol ar gyfer gwerthusiad.

Dyddiad Cau: Dydd Gwener, 7 Gorffennaf, 5yh.
Bydd ymgeiswyr sydd ar y rhestr fer yn cael eu hysbysu erbyn Dydd Llun, 10 Gorffennaf.Oriel Lluniau

pix pix pix pix pix pix

Wal Fideo

» gweld mwy

Cysylltu

Gwynedd Greadigol
d/o Archifdy Caernarfon
Economi a Chymuned
Swyddfa'r Cyngor
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

[t] 01286 679721
[e] post@gwyneddgreadigol.com

Bookmark and Share