Cronfa Prosiect Celfyddydau & Addysg Edau
Gwynedd Greadigol

Dyddiad Cau: Rhagfyr 8 2017

Mae Cronfa Prosiect Celfyddydau & Addysg Edau yn annog sefydliadau diwylliannol, ymarferwyr creadigol ac ysgolion i wireddu eu syniadau ar gyfer ysgolion, eu datblygu, eu rhoi ar waith ac eu werthuso.
Cyllideb bach sydd ganddom ni, ac rydym yn disgwyl y bydd yn hynod o gystadleuol.

Cefndir
Un o bedwar Rhwydwaith Addysg a’r Celfyddydau yng Nghymru yw Edau ac mae’n rhan o Dysgu Creadigol drwy’r Celfyddydau - Cynllun Gweithredu ar gyfer Cymru gan Lywodraeth Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru.

Cymeradwywyd holl argymhellion Dysgu Creadigol drwy’r Celfyddydau gan Lywodraeth Cymru, ac er mwyn cyflawni’r argymhellion ar gyfer Rhaglen y Celfyddydau ac Addysg Cymru Gyfan, sefydlwyd pedwar o rwydweithiau cenedlaethol fel rhan o’r cynllun i fireinio addysg y celfyddyau yn ein ysgolion.

Nodau
Mae eich prosiect angen cydfynd a nodau Dysgu Creadigol Drwy’r Celfyddydau:
• Cynyddu a gwella profiadau a chyfleoedd celfyddydol mewn ysgolion
• Cefnogi ein hathrawon ac ymarferwyr y celfyddydau i ddatblygu eu sgiliau

Pwy all wneud cais?
• Sefydliadau diwylliannol
• Ysgolion wedi eu lleoli yng Ngogledd Cymru
• Ymarferwyr creadigol wedi eu lleoli yng Ngogledd Cymru

Rydym yn disgwyl i geisiadau for yn bartneriaeth rhwng unai sefydliad diwylliannol neu ymarferwyr creadigol gyda ysgol.

Bydd angen i sefydliad diwylliannol neu ymarferwyr creadigol adnabod a gweithio gyda ysgol / ysgolion i gynllunio a chytuno ar eich prosiect yn ystod y cam gwneud cais. Bydd ceisiadau ar gyfer prosiectau heb adnabod ysgol yn cael eu gwrthod.
Mae angen i’r prosiect fod ar gael yn ddwyiwithog, yn Gymraeg a Saesneg.

Gwerthuso
Bydd disgwyl i bob ymgeisydd llwyddiannus gwblhau adroddiad gwerthuso manwl. Bydd y gwybodaeth sydd yn cael ei gasglu o’r adroddiad gwerthuso yn cael ei rannu gyda partneriaid Edau, yn gyhoeddus ar ein sianelau cyfryngau yn ogystal ac yn ein digwyddiadau. Bydd Edau yn edrych yn ffafriol ar brosiectau sydd yn bwriadu monitro’r effaith hir dymor o’u gweithgareddau diwylliannol. Gallwch ystyried fabwysiadu methodoleg ymchwil weithredu o werthuso a/neu creu astudiaeth achos yn adlewyrchu ar y prosiect.

Cyllideb
Isafswm £500, uchafwm o £2,000 fesul prosiect.
Sut i wneud cais
1. Cwblhau y ffurflen gais (Word)
2. Atodi cyllideb
3. Atodi gwybodaeth ychwanegol
Ebostiwch eich cais at iwan@edau.cymru

Cyswllt
Iwan Glyn Williams iwan@edau.cymru 07449 797614

 

 

Oriel Lluniau

pix pix pix pix pix pix

Wal Fideo

» gweld mwy

Cysylltu

Gwynedd Greadigol
d/o Archifdy Caernarfon
Economi a Chymuned
Swyddfa'r Cyngor
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

[t] 01286 679721
[e] post@gwyneddgreadigol.com

Bookmark and Share