Taclo Unigrwydd Drwy’r Celfyddydau
Gwynedd Greadigol

Prosiect Atgofion ar Gân Cyngor Gwynedd a Chanolfan Gerdd William Mathias

Mae trigolion Gwynedd wedi bod yn cwrdd i fwynhau canu a cherddoriaeth yn rhan o gynllun Atgofion a’r Gân. Amcan y prosiect oedd dod a phobl hŷn at ei gilydd i fwynhau cerddoriaeth ac i geisio lleihau unigrwydd. Comisiynwyd Canolfan Gerdd William Mathias i arwain y cynllun gan Uned Celfyddydau Cymunedol Cyngor Gwynedd.

Bu i gerddorion Canolfan Gerdd William Mathias ac ysgolion lleol gydweithio â’r bobl hŷn yn ystod cyfresi o sesiynau creadigol cerddorol yn Y Bala ac yng Ngellilydan. Cynhaliwyd 12 sesiwn yr un yn y ddau leoliad yn ystod 2016/17; 8 i’r bobl hŷn yn unig a 4 ar y cyd efo plant 4-7oed Ysgol Bro Tryweryn, Frongoch ac Ysgol Edmwnd Prys, Gellilydan. Roedd y sesiynau cerdd yn cynnig cyfle i’r bobl hŷn ddod at ei gilydd a chreu cysylltiadau newydd. Yn ychwanegol cynigiodd y rhaglen gyfle i bontio’r cenedlaethau gan ddod a phlant ifanc a phobl hŷn at ei gilydd i rannu profiadau gwerthfawr.

Mae ein hymchwil i’r cynllun yn dangos bod y prosiect wedi mynd i’r afael â thaclo unigrwydd gyda dros 90% yn nodi bod y cynllun wedi helpu gydag o leiaf un o’r ffactorau canlynol (sydd i gyd yn cael eu hystyried yn gymorth i daclo unigrwydd) :

• Gwneud iddynt deimlo yn llai unig
• Codi eu hyder
• Cyfarfod pobl newydd neu ddod i adnabod rhai pobl yn well
• Eu hannog i gymryd rhan mewn gweithgareddau cymdeithasol eraill


Yn dilyn llwyddiant y cynllun mae’r rhaglen yn parhau yn Y Bala a Gellilydan yn 2017/18. Mae’r prosiect hefyd wrthi’n trefnu rhaglen o weithgaredau tebyg ar gyfer trigolion ardal Deiniolen a Bethesda. Mae’r prosiect hefyd yn edrych am wirfoddolwyr i helpu gyda chynnal y cynllun. Os yr hoffech fwy o wybodaeth am y cyfleoedd gwirfoddoli cysylltwch â ni.


Gwyliwch y ffilm hon am flas o’r gweithgareddau diweddar yn Y Bala a Gellilydan, a lawr lwythwch yr adroddiad gwerthuso yma i ddarllen y manylion

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Uned Celfyddydau Cymunedol Cyngor Gwynedd ar 01286 679721 / gwawrwynroberts@gwynedd.llyw.cymru / www.gwynedd.llyw.cymru


 

Oriel Lluniau

pix pix pix pix pix pix

Wal Fideo

» gweld mwy

Cysylltu

Gwynedd Greadigol
d/o Archifdy Caernarfon
Economi a Chymuned
Swyddfa'r Cyngor
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

[t] 01286 679721
[e] post@gwyneddgreadigol.com

Bookmark and Share