Be sy’ mlaen?

Cyfle Artist - i gynnal cyfres o weithdai gydag aelodau o gymuned leol Tremadog
TREMADOG CAPEL PENIEL
COMISIWN CELF CYMUNEDOL
Rydym yn gwahodd ceisiadau gan artistiaid sydd ag agwedd gydweithredol / gyfranogol tuag at eu gwaith i gynnal cyfres o weithdai gydag aelodau o gymuned leol Tremadog ac o’r rhain i greu gwaith celf i’w ymgorffori mewn panel dehongli yn ychwanegol at allbynnau posibl eraill.
Amcangyfrif o werth y gwaith £ 2,000. Cyfnod contract 3 mis
Nodau’r comisiwn - creu gwaith celf deniadol ac addysgiadol i wella panel sy’n dehongli Capel Peniel, i greu ymdeimlad o berchnogaeth a gwell dealltwriaeth o fewn y gymuned leol ynghylch Capel Peniel a’i etifeddiaeth, i greu ymdeimlad o berchnogaeth yn y gymuned leol. ynglŷn â dehongli ac adrodd stori Capel Peniel, er mwyn ennyn ymdeimlad o frwdfrydedd a phrosiectau pellach posibl mewn perthynas â chelf a threftadaeth leol Tremadog.
Y gobaith yw y bydd aelodau a grwpiau o’r gymuned leol yn cymryd rhan gan ganolbwyntio ar famau ifanc y cysylltir â nhw trwy’r ysgol leol ac asiantaethau eraill gan weithio ar y cyd ag aelodau hŷn o’r gymuned a’r gynulleidfa yn benodol.
Bydd yr artist yn rhywun sydd â diddordeb mewn gweithio o fewn safle treftadaeth / hanesyddol Cymreig sydd â diddordeb mewn lleoedd crefyddol a rôl Cristnogaeth ar lefel gymunedol a chenedlaethol. Mae ethos o ymarfer ac ymgysylltu cydweithredol yn hanfodol.
I wneud cais am y comisiwn hwn, anfonwch y wybodaeth ganlynol at [Christine Moore](mailto: christine.moore@addoldaicymru.org) erbyn 31 Ionawr 2020.
Darparwch hyd at 10 delwedd ddigidol mewn dogfen PDF neu gyflwyniad Powerpoint, neu sioe arddangos 10 munud (mwyaf). Dylai’r holl waith gael ei rifo a chynnwys, teitl, dyddiad, dimensiwn a’r cyfryngau; CV diweddaraf; Llythyr cais byr sy’n amlinellu’n fras pam mae gennych ddiddordeb yn y cyfle hwn a’ch agwedd at y comisiwn; Dau lythyr o gefnogaeth. Wrth anfon ffeiliau mawr (dros 4MB), darparwch hypergysylltiadau i ffeiliau ar-lein neu Flwch Gollwng sy’n cynnwys y ffeiliau. Ni dderbynnir gwybodaeth a gyflwynir mewn fformatau eraill
Siaradwr Cymraeg yn hanfodol