Newyddion

Cronfa Cyfleoedd Rhyngwladol - diweddariad i artistiaidCyngor Celfyddydau Cymru -

Oherwydd yr ansicrwydd sy’n para ynghylch y cyfyngiadau teithio rhyngwladol yn sgil Covid, rydyn ni am oedi rywfaint cyn agor rownd nesaf ein Cronfa Cyfleoedd Rhyngwladol.

Byddwn ni bellach yn agor y Gronfa ar 16 Mehefin.

Mae’r ffaith bod rhai o gyfyngiadau Covid yn cael eu llacio’n raddol yn rheswm dros galonogi, ond mae heriau’n dal i’n hwynebu, fel y gwelwyd yr wythnos hon gyda newidiadau i statws rhai gwledydd. Ar hyn o bryd, mae goblygiadau o ran costau wrth hunanynysu cyn teithio ac wrth orfod mynd i gwarantin wrth gyrraedd pob un o’r gwledydd sydd ar y rhestr ambr. Ac mae’r rheolau cwarantin wrth ddychwelyd i Gymru (a’r gwahanol drefniadau yng Nghymru a Lloegr ar hyn o bryd) yn creu rhagor o gymhlethdodau. Gan hynny, rydyn ni wedi penderfynu oedi cyn bwrw ati i agor y rownd nesaf, er mwyn i artistiaid a ni fel buddsoddwyr deall goblygiadau’r newidiadau tebygol.

Os ydych chi’n bwriadu gwneud cais, neu eisoes yn cael grant drwy’r Gronfa Cyfleoedd Rhyngwladol, bydd angen ichi fod yn sicr bod modd darparu’ch prosiect yn ddigidol, rhag ofn y bydd y cyfyngiadau rhyngwladol yn golygu na fydd elfennau corfforol eich prosiect yn bosibl.

Mae’r trefniadau ychwanegol yn sgil Covid ac ar ôl Brexit yn ychwanegu costau ac yn creu rhwystrau i waith rhyngwladol. Yn anffodus, dydyn ni ddim yn gallu talu’r holl gostau hyn.

Ymhlith y costau nad ydyn nhw’n gymwys, mae:

- costau hunanynysu cyn teithio (gan gynnwys unrhyw incwm a gollir)

- costau sy’n gysylltiedig â chwarantin ar ôl cyrraedd y wlad rydych chi’n teithio iddi

- costau sy’n gysylltiedig â chwarantin ar ôl dychwelyd i Gymru

- costau unrhyw ddirwyon am dorri’r rheolau cwarantin

- costau a achosir gan Covid na ellir eu talu drwy yswiriant teithio ac yswiriant proffesiynol.

Rydyn ni’n cynghori pawb i ystyried yn ofalus oblygiadau’r cyfyngiadau teithio i’ch cynlluniau, ac am y tro rydyn ni’n dal i argymell dull digidol o weithio i gychwyn.

Rydyn ni’n cynnal cyfres o weminarau drwy wasanaeth Gwybodfan Celfyddyd y DU a gellir gwrando yn ôl ar y seminarau yma. Byddwn ni hefyd yn cymryd rhan yng nghyfarfod Beth Nesaf? Cymru ar 16 Mehefin i drafod goblygiadau’r rhwystrau a’r costau. Bydd hwn yn gyfle i hel syniadau am y camau a allai gael eu cymryd i greu dull hirdymor, cynaliadwy o weithio i’r rheini sy’n awyddus i barhau i greu cysylltiadau a gweithio yn rhyngwladol.