Celf Weledol
Gwynedd Greadigol

afon

Cyfeiriad:
6 Stryd y Ffynnon,
Gerlan,
Bethesda,
LL57 3TW

Ffôn: 01248 605003
Gwefan: www.annlewis.co.uk
Ebost: ann@annlewis.co.uk

Ers mis Mawrth 2009, bu Ann yn gweithio'n llawn amser fel arlunydd / gwneuthurwr prinitadau yn gweithio yn null 'reduction' torri leino. Mae hi'n arbenigo mewn cynhyrchu rhifynnau bychain o brintiau gwreiddiol wedi eu creu a llaw yn ei stiwdio yn edrych arall dros Dyffryn Ogwen.

castell

Cyfeiriad:
Ty'n Mynydd,
Nasaerth,
Gwynedd

Ffôn: 01286 881359
Ebost: annafon1@aol.com

Casgliadau o brintiadau wedi eu hargraffu gyda llaw gyda blociau pren a phlatiau leino, gwaith ar sidan a chasgliadau o ffotograffiaeth, rhai wedi eu fframio ac eraill ar gynfas.

Cyfeiriad:
Ty'n y Parc,
Llangwnnadl,
Pwllheli,
Gwynedd
LL53 8NY

Ffôn: 01758 770492
Ebost: pandahorsley@live.co.uk

Cerflunwaith cerameg, crochenwaith, collage, printio, peintio a thecstilau yw fy ngwaith. Mae fy ysbrydoliaeth yn dod o ysbryd a phrydferthwch Pen Llŷn gyda’i straeon gwir a dychmygol. Gallwch ddod o hyd i hud, dirgelwch, chwedlau a byd bydol yn fy ngweithdy. Rhowch alwad neu e-bost cyn dod draw. Rwy’n gwneud gweithdai yn ogystal.

Cyfeiriad:
Cynefin
Goes Road
Denbigh
LL16 5NU

Ffôn: 07763324239
Gwefan: www.bevbelshaw.co.uk
Ebost: bev@bevbelshaw.co.uk

Wedi fy ysbrydoli gan brydferthwch natur, mae peintio sidan wedi bod yn gatalydd i mi gael gwared o ffiniau gweledol a datblyfu steil sythweledol drwy ddefnyddio cyfryngau cymysg.

Mae'r profiad synhwyraidd yn amlygu'r pwysigrwydd o fynegiant artistig i mi, a wnaed yn weladwy drwy natur diriaethol cyfrwng. Rwyf wrth fy modd yn gwneud mosaigiau, sy'n amlygu pwysicrwydd cyffyrddiad i mi.

Yr wyf wedi bod yn artist yn byw a gweithio yng Nghymru ers 1984, ac yn mwynhau rhannu profiadau creadigol gydag eraill.

Cyfeiriad:
Bryn,
Croeseos,
Penrhyndeudraeth

Ffôn: 01766 771678
Gwefan: www.bevdunne.co.uk
Ebost: info@bevdunne.co.uk

My fy nghwaith wedi ei ysbrydoli gan y tirwedd leol a sut y gallwn ganfod yr amgylchedd yn weledol a wrth reddf. Gall ymwelwyr elwa o weld sut rwy'n mynd ati i greu fy nghwaith yn ogystal a gweld dyffryn Croesor sy'n ysbrydoli fy nghwaith. Mae fy nhŷ yn cael ei ddefnyddio fel gofod arddangos yn ogystal.

Cyfeiriad:
Stwidio Glaslyn,
Stryd Glaslyn,
Porthmadog,
Gwynedd,
LL49 9EG

Ffôn: 01766 770686
Gwefan: www.billswannglass.co.uk

Celf mewn Gwydr o gomisiynau pensaernïol cyhoeddus a phreifat i wobrau a thlysau, mae lluniau a cherfluniau i’w gweld ynghyd ac anrhegion gwydr llai.
Mae’r technegau gwydr ymdoddedig, cast, gwydr ysgyrthog a ffurf gerfluniol gwyr porth, yn creu amrywiaeth eang o opsiynau i weddu popeth.

Cyfeiriad:
Tan y Ffridd,
Llangower,
Y Bala,
Gwynedd
LL23 7DA

Ffôn: 01678 520390
Gwefan: www.studionglaze.co.uk
Ebost: c_ryder06@btinternet.com

Fy nghynfas yw llestri a phorslen. Rwy'n mwynhau peintio'r blodau, sy'n tyfu yn fy ngardd llechweddog, ar y llestr yn ysgafn gan greu llun lliwgar a bywiog. Caiff y llestri eu ffwrndanio rhwng 3-5 gwaith gan greu haenau lled dryloyw.

Cyfeiriad:
d/o Gareth Wyn Jones,
Gwanas Fawr,
Brithdir,
Dolgellau,
Gwynedd,
LL40 2SH

Ffôn: 01341 422825
Ebost: gareth@gwanasfawr.freeserve.co.uk

Mae Cryd yn grŵp o artistiaid amrywiol sy’n gweithio rhwng afonydd Mawddach, Dysynni a Dyfi. Ddiwedd mis Hydref bob blwyddyn ceir arddangosfeydd cymysg mewn ambell stiwdio.

Cyfeiriad:
Llwyn Talcen,
Brithdir,
Dolgellau
LL40 2RY

Ffôn: 01341 450276

Fel athrawes gwyddor tŷ dechreuoodd fy niddordeb mewn ffelt drwy frodweithio cyn mynd ymlaen at glytweithio, chwiltio ac yna ffeltio. Gellir defnyddio ffelt ar gyfer hetiau, dillad, bocsus storio, matiau a hyd yn oed pebyll.

Cyfeiriad:
Hafan Melangell,
15 Cae'r Dderwen,
Dolgellau,
Gwynedd
LL40 1GE

Ffôn: 01341 421781
Gwefan: www.eileenharrisson.com
Ebost: eileen@marieclaire.fslife.co.uk

Byddaf yn gweithio yn bennaf gyda ffabrig wedi ei baentio, printiau ac edau i greu crogluniau gan ddefnyddio brodwaith llaw. Mae fy ngwaith yn darlunio delweddau tu hwnt i realaeth a chaiff eu hysbrydoli gan olau a phrydferthwch fy mro. Ar hyn o bryd rwyf yn astudio M.A. mewn Hanes Celf Gain Ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Cyfeiriad:
19 Llwybr Main,
Mynydd Llandygai,
Bangor

Ffôn: 01248 601081
Ebost: griffithgareth@hotmail.co.uk

Rwyn gweithio mewn amrywiol gyfyngau, mewn dau a thri dimentiwn wedi ei ysbrydoli gan amrywiol bethau.

Cyfeiriad:
Gwanas Fawr,
Brithdir,
Dolgellau,
Gwynedd
LL40 2SH

Ffôn: 01341 422825
Ebost: gwanasfawr@gmail.com

Mae Gareth yn cynhyrchu printiau gwreiddiol unigryw, yn cynnwys prints sgrin, mono, prints stensil papur a thorluniau pren. Mae'r lluniau o longau a welir yn ei stiwdio agored, wedi eu creu drwy argraffu haenau o baent acrylig yn gymysg a chyfrwng printio acrylic. Mae'r delweddau morwrol o ganlyniad i'w diddordeb mewn hanes adeiladu llongau yng Ngogledd Cymru, yn arbennig yn y mannau canlynol, Penrhyn Llŷn, Pwllheli, Porthmadog, Moryd y Fawddach ac Abermaw.

Cyfeiriad:
Cae'r Ynn,
Ffordd y Gerddi,
Y Bala,
LL23 7AY

Ffôn: 01678 520902

Hoffaf feddwl fod fy ngwaith yn ymwneud a’r tir a’r môr ond mewn ffordd eithaf haniaethol. One mae hefyd yn ofynnol i’r gwaith fedru sefyll ar ei draed ei hun fel darn o gelf, heb o anghenraid orfod cyfeirio at ddim oddi allan.

Cyfeiriad:
Pant y Defaid,
Waunfawr,
Caernarfon,
Gwynedd

Ffôn: 01286 650713
Ebost: h.grant@googlemail.com

Peintiadau o dirluniau a morluniau wedi ei ysbrydoli gan y newid mewn golau yn nhirwedd Gogledd Cymru. Rwy’n aml yn gweithio o flaen y testun ond weithiau yn datblygu’r lluniau ymhellach mewn acrylic neu baent sail olew. Rwy’n peintio portreadau ac abstract drwy ddefnyddio amrywiol gyfryngau.

Cyfeiriad:
Ty'r Gawen,
Llanegryn,
Tywyn,
Gwynedd
LL36 9UG

Ffôn: 01654 710914
Gwefan: www.saa.co.uk/art/janewhittle
Ebost: Jane.tyrgawen@googlemail.com

Mae Oriel Hen Feudy a'r ardd yn cynnig lle i arddangos lluniau, crefftau, cerflunwaith, printiadau, cardiau a llyfrau. Ffoniwch os gwelwch yn dda i drefnu ymweliad.

Cyfeiriad:
Siop iard
Stryd y Plas
Caernarfon
LL55 1RR

Ffôn: 01286 672472
Gwefan: www.iard.co.uk
Ebost: angela@iard.co.uk

Cywaith o dri artist yw 'iard' sy'n rhannu gweledigaeth am rhannu eu crefft trwy dysgu cyrsiau a gwerthu eu cynnyrch o 'Siop iard' yng Nghaernarfon.

Maent yn cynnig cyrsiau celf a chrefft ym Mharc Glynllifon, sydd oddeutu 6 milltir o'r dref. Gallwn warantu mwynhad, creadigrwydd ac ysbrydoliaeth yn yr amgylchedd braf a chyfeillgar yma.
Mae rhestr lawn o gyrsiau 'iard' gwahanol ar gael drwy'r flwyddyn. Mae dewis eang o sgiliau yn cael ei dysgu gan artistiaid profiadol:
Artisitiaid iard:
Ann Catrin Evans - Cerflunydd
Angela Evans - Dylunydd Gemwaith
Dave Stephen - Celf Llechen

A nifer o artistiaid gwadd sy’n dysgu peintio, clustogwaith, tecstiliau, trefnu blodau, serameg, gwaith gwydr a llawer mwy
Rydym yn sicr fod rhywbeth at ddant pawb ymysg y bwrlwm creadigol yma.

ivan murray artwork

Cyfeiriad:
Syntir
Rhiw
Pwllheli
LL53 8AF

Ffôn: 01758 780451 / 07789 973850
Gwefan: www.IvanMurray.co.uk
Ebost:ivan.murray@gmail.com

Rwy’n cychwyn drwy greu darn o gelf o glai, yna rwy’n gwneud mowld ohono cyn bwrw cynhyrchiadau dethol o efydd neu resin. Mae’r darnau ar y cyfan yn ffigyrol ond yn dangos elfenau o’r ffurf haniaethol ynddynt. Rwyf hefyd yn arwain gweithdai cerflunio ar gyfer oedolion a phlant.

ivan murray artwork
ivan murray artwork

 

Cyfeiriad:
Tŷ'r Gawen,
Llanegryn,
Tywyn,
Gwynedd
LL36 9UG

Ffôn: 01654 710914
Gwefan: www.saa.co.uk/art/janewhittle
Ebost: Jane.tyrgawen@googlemail.com

Mae fy ardal leol yn ffynhonnell barhaol o ysbrydoliaeth ar gyfer fy ngwaith dyluniadau siarcol, dyfrlliw, lluniau mwy wedi eu creu o bapur tryloyw a cherfluniau achlysurol. Mae fy ngwaith yn cynnwys cardiau a llyfrau o gerddi i’w gweld yn fy stiwdio/oriel ‘Yr Hen Feudy’ yn Ty’n Gawen.

Cyfeiriad:
Kirn Villa,
Valley Road,
Llanfairfechan,
Conwy,
LL33 0SW

Ffôn: (01248) 681 637
Gwefan: www.jaredpeglerdesigns.co.uk
Ebost: jpeg@jaredpeglerdesigns.co.uk

Hunangyflogedig, yn cynnig gwasanaeth dylunio graffeg, gwefannau a phrint. Er nad yw’r stiwdio yn agored i’r cyhoedd, stiwdio wedi ei leoli yn Llanfairfechan.
Profiad mewn darlunio, crefftau, cyfryngau cymysg, argraffu swyddfa, cerddoriaeth a drama, ymweliadau â orielau a gweithdai.
Profiad o weithio ac amrywiol fudiadau sy’n cynnig dosbarthiadau a grwpiau i gleientiaid gyda phroblemau iechyd meddwl ac anawsterau dysgu.

Cyfeiriad:
3 Carreg y Gath,
Rhiwlas,
Bangor,
LL57 3HD

Ffôn: 01248 370705
Gwefan: www.karenball.co.uk
Ebost: karenball7@hotmail.co.uk

Rwy’n artist cyfryngau cymysg. Rwy’n arbenigo mewn celf cyfosodiad, peintio, mosaic, batik a phasteli. Rwy’n gweithio o adref yn fy stiwdio ble mae hi yn bosibl i weld fy ngwaith drwy drefniant. Mae fy ngwaith celf yn canolbwyntio ar y tirlun lleol, bywyd llonydd, atgofion a’r personol.

Cyfeiriad:
Oriel Llywelyn,
6 Stryd y Plas,
Caernarfon,
Gwynedd
LL55 1RR

Ffôn: 01286 650379
Gwefan: www.jonesanddyson.com
Ebost: karen@jonesanddyson.com

Rwyf wedi creu dull newydd blaengar o gynhyrchu gwaith celf. Mae'n ymwneud â gosod haenau o wydr celf a'u gludo gyda phaent enamel oer wedi'i gymysgu â llechfaen. Mae gwrthrychau fy lluniau'n cynnwys tirluniau lleol, portreadau a gwaith haniaethol. Rwyf hefyd yn cynhyrchu dyfrluniau.

Cyfeiriad:
Gilfach Wen,
Trawsfynydd,
LL41 4UY

Ffôn: 01766 540237
Gwefan: www.lindacaswell.co.uk
Ebost: lindacaswell@hotmail.com

Artist cerameg, yn gweithio yn bennaf mewn porslen. Agareware yw’r defnydd cyfoes o dechneg draddodiadol gyda lliw yn y clai ei hun, nid fel addurniad ar yr wyneb. Mae’r gwaith wedi ei fygu yn archwilio'r patrwm sy’n cael ei greu drwy ddal carbon yn y clai.
Mae ei gwaith yn cynnwys gemwaith a sain clychau gwynt. Stiwdio ar agor drwy apwyntiad yn unig.
Mae gan Linda Caswell Oriel yn ogystal sy’n arddangos ei gwaith cyfoes. Mae ar agor os gwneir trefniadau o flaen llaw. Ffoniwch ar gyfer cyfarwyddiadau, sat nav ddim yn gweithio.

Cyfeiriad:
Bwthyn,
Stryd y Faenol,
Caernarfon,
Gwynedd

Ffôn: 07788 450453
Ebost: marigwent@hotmail.com

Defnyddiaf gyfryngau cymysg i greu cerfluniau a murluniau tri dimensiwn. Arbrofaf yn greadigol wrth gydweithio â chymunedau mewn gweithdai celf. Mae gen i brofiad yn y maes celf er budd iechyd a lles. Mae gen i hefyd gefndir mewn cynllunio ar gyfer theatr, creu propiau ac addurno ffenestri siopau.

Cyfeiriad:
2 Fron Olau
Cae Clyd
Blaenau Ffestiniog
Gwynedd
LL41 4BA

Ffôn: 01766 830049 - 07817 297922
Gwefan: www.mariahayes.info
Ebost: me@mariahayes.info

Mae Dr. Maria Hayes yn dylunio ac yn addysgu. Mae hi’n aml yn perfformio wrth ddylunio ac yn cydweithio gyda dawnswyr, cerddorwyr, storïwyr ac actorion. Mae hi wedi derbyn gwobrau am ei gwaith addysg ac mae ei gwaith hi i’w mewn casgliadau cyhoeddus a phreifat yn y DU a thramor. Mae posib trefnu apwyntiad i ymweld â’i stiwdio.

Cyfeiriad:
16 Maes Awel,
Abersoch,
Pwllheli,
LL53 7HS

Ffôn: 01758 712981
Gwefan: www.artmakesart.com
Ebost: mycampbell@artmakesart.com

Peintiadau lliwgar, llachar a chyfoes wedi ei greu gyda phaent olew neu acrylig ar gynfas. Rhwng 70 ac 80 o beintiadau yn cael ei arddangos ac ar werth yn y stiwdio yn Abersoch. Maint y gweithiau yn amrywio o 50cm o uchder i 150cm o uchder.

Cyfeiriad:
Tŷ Drysau Derw,
Ymwlch Fawr,
Criccieth,
LL52 0PW

Ffôn: 01766 522654
Gwefan: www.dragonsloft.co.uk
Ebost: mary@dragonsloft.co.uk

Rwy’n creu cerflunwaith o glai llosg uchel ar gyfer ei gosod yn yr awyr agored neu dan do. Rwy’n mwynhau gweithio gyda gwahanol fath o glai oherwydd y math gwahanol o wead a lliw mae’n ei greu. Mae gen i ddiddordeb mewn symudiad a ffurf. Rwy’n gwneud astudiaethau mewn anifeiliaid gwyllt a dreigiau (yn hedfan ac yn llonydd!)

Cyfeiriad:
Cysgod y Coed,
Llanfor,
Y Bala,
Gwynedd
LL23 7DU


Ffôn: 01678 520036
Gwefan: www.melaniewilliams.net

Artist a llosg liwiwr yw Melanie Williams, sy'n defnyddio pigment wedi ei gymysgu a cŵyr gwenyn i greu ei gwaith. Toddir y cŵyr a'i osod gydag offer amrywiol yn boeth ac oer i greu effeithiau tebyg i baentio olew. Mae'r gwaith yn fywiog iawn. Trigai Melanie yn Y Bala a chaiff ei hysbrydoli gan brydferthwch Eryri.

Cyfeiriad:
Bryngwylan,
4 Glanaber Terrace,
Church Street,
Barmouth,
LL42 1EL

Ffôn: 01341 281063
Gwefan: www.mervynrowe.co.uk
Ebost: binbinbarmouth@hotmail.com

Gwaith yn cynnwys dylunio ar gyfer theatr, teledu, ffilm, peintiadau a dyluniad, ynghyd ac ymchwiliadau A3 ar drafeilio Tsieina, gan greu recoridad o’r byd imperialaidd sy’n gyflym ddiflanu, a bywyd bob dydd. Mae fy mheintiadau, gan amlaf yn rhai olew ar gynfas, ac yn gelf wedi ei greu yn y modd traddodiadol gweledigaethol rhamantaidd Prydeinig.

Michele Heidi Sutton art

Cyfeiriad:
Ty Bach Glas,
Rhoshirwaun,
Pwllheli,
Gwynedd,
LL53 8HN

Ffôn: 01758 760518
Gwefan: www.hohochiheaven.co.uk
Ebost: creatrix@hohochiheaven.co.uk

Rwy'n creu gwaith celf gain a chomisiynau pwrpasol mewn amrywiaeth eang o gyfryngau. Mae'r gwaith yn ddehongliad dychmygus o fyd naturiol ac ein perthynas gyda natur. Rwy'n dysgu gweithdai creadigol ac mae fy stiwdio ar agor drwy'r flwyddyn trwy drefniad o flaen llaw.

Michele Heidi Sutton  art

Cyfeiriad:
23 Strand Street,
Bangor,
Gwynedd
LL57 1DH

Ffôn: 01248 372797
Gwefan: http://admin2.clikpic.com/NKHAMDAN/
Ebost: nkhamdan@hotmail.co.uk

Celf gyfoes ac aml-gyfrwng wedi ei ysbrydoli gan olygfeydd godidog Gogledd Cymru, atgofion a chariad angerddol at liwiau. Mae fy nghelf yn dod o’r galon gyda fy mhrofiadau, emosiynau a dynoliaeth. Darluniau paent cyfoes gwreiddiol a darluniau gwreiddiol â llaw a chardiau wedi eu peintio.

Cyfeiriad:
Bryn Hyfryd,
Seion,
Caernarfon,
Gwynedd
LL55 3AF

Cyfeiriad:
3, Hendre Hall,
Talybont,
Gwynedd
LL57 3YP

Ffôn: 01248 371116

Dysgais fod yn artist, cynllunydd a gweithiwr metal o'm pen a'm pastwn fy hun gan ganolbwyntio'n bennaf ar gerflunwaith dur ac archebion penodol. Rwyf hefyd wedi arddangos lluniau a gwaith aml-gyfryngol. Croeswir ymweliadau, wedi'u trefnu o flaen llaw, i'r gweithdy.

Cyfeiriad:
Rhoslan,
17 Stad Minffordd,
Llanrug,
Caernarfon

Ffôn: 01286 674339

Cyfeiriad:
Stryd yr Wyddfa,
Porthmadog,
Gwynedd
LL49 9BT

Ffôn: 01766 513833
Gwefan: www.robpiercy.com
Ebost: gallery@robpiercy.com

Mae Rob Piercy'n aelod o Academi Brenhinol y Cambrian ac yn arbenigo ar dirluniau – mynyddoedd Eryri'n fwyaf nodedig.

Cyfeiriad:
Y Stiwdio,
Maestyngelaist,
Cefn Min y Traeth,
Cricieth,
Gwynedd

Ffôn: 07866633927 / 01766 523027
Gwefan: www.stiwdiocriccieth.co.uk
Ebost: r.cadwalader@virgin.net

Fe’m magwyd yng Nghricieth, tre fach yng Ngwynedd. Wedi deugain mlynedd yn crwydro’r byd, dychwelais yn ôl i’r hen aelwyd.
Tra ar fordeithiau cefnfor wyf wedi wastad wedi peintio, yn bennaf morluniau, traethlinau a lluniau o'r ardal lle y cefais i fy magu. Gallwch fy nghomisiynu i greu bortreadau, gallaf eu ymgymryd o ffotograffau / eisteddiadau. Yr wyf yn dysgu fy hun ac wedi bod yn araf yn datblygu fy arddull. Rwyf yn creu golygfeydd llachar a lleigar lliwgar a ffigurau arddulliadol.

Roedd fy hen ewythr, y diweddar William Cadwalader, yn ddarlunydd lleol cyfarwydd, ac yn ddiweddar rwyf wedi prynu ac ailwampio ei stiwdio a gafodd ei adeiladau gan fy nhaid yn ystod 1930.

Mae croeso i bawb i ddod i ymweld â fy stiwdio a gweld fy lluniau. Ffoniwch o flaen llaw neu rhowch gnoc ar y drws.

Cyfeiriad:
7, Church Street,
Caernarfon

Ffôn: 01286 675737
Gwefan: www.artpablo.com
Ebost: stevepablojones@gmail.com

Dwi'n arbenigo mewn peitiadau gyda paent sail olew, pasteli, dyfrliwiau, technegau dylunio. Gwersi celf pob nos lun yn y stiwdio yn stryd y Palas, Caernarfon.

Cyfeiriad:
2 Yr Odyn,
Abererch,
Pwllheli,
Gwynedd,
LL53 6PQ

Ffôn: 07809155521
Gwefan: www.sarahwray-jones.com
Ebost: sarahwrayjones@btinternet.com

Dwi’n ymgymryd â gwaith murlun a chelf mewn prosiectau neu gomisiynau, Rwy’n cwblhau'r gwaith ar y safle a gweithio ar ei liwt ei hun mewn grwpiau neu unigolion. Gall gwaith celf ar fur ei wneud o amryw o ddarnau unigol yn dod ar ei gilydd (megis prosiect ysgol). Gallaf weithio ar themâu 2D neu 3D.

Cyfeiriad:
Carrog,
Pontllyfni,
Caernarfon,
Gwynedd
LL54 5EG

Ffôn: 01286 660506
Ebost: sheilajones382@btinternet.com

Ffotograffiaeth gyfoes o’r byd natur, darluniau a phrintiau.

Cyfeiriad:
18 Lon y Bryn Eithinog,
Bangor,
Gwynedd

Ffôn: 01248 352695
Gwefan: www.sionedglyn.com
Ebost: sionedglyn@yahoo.com

Fy arbenigedd yw Caligraffi Celtaidd ond bellach rwyf wedi mentro I feysydd eraill megis peintiadau a gwaith gwydr. Fy mhrif ysbrydoliaeth yw fy ngwlad a’i thirlun. Yn ddiweddar dechreuais gyfres newydd o luniau drwy plethu’r hen gyda’r newydd a rhoi gwedd modern i lawysgrifen hynafol.

Cyfeiriad:
Ty'n Llan,
Llanelltyd,
Dolgellau,
Gwynedd
LL40 2SU

Ffôn: 01341 423537 / 07411 455775
Gwefan: www.sonja-benskin-mesher.com
Ebost: sonja@sonja-benskin-mesher.com

Ganed yn 1947. Yn byw yng Nghymru Mae Sonja yn artist llawn amser, annibynnol, amlddisgyblaethol. "Rwy'n hoffi arlunio, peintio, gwneud ac ysgrifennu, Rwy'n hoffi'r uniongyrchedd a chyffyrddiad corfforol gyda'r cyfryngau. Rwy'n hoffi atgofion sy'n ffurfio eu hunain ar y papur. Rwy'n hoffi'r marciau a phatrymau. "

Cyfeiriad:
Cae Glas,
Pontllyfni,
Caernarfon,
Gwynedd,
LL54 5ER

Ffôn: 01286 660266
Gwefan: www.stevejee.com
Ebost: stevejee@yahoo.co.uk

Celfyddyd haniaethol, tirweddau a cysyniadol. Acrylig ar gynfas yn bennaf, a gall ei faint fesur o bedwar modfedd i bedair troedfedd. Mae Stiwdio Cae Glas, yn gofod gweithio peeintiwr lle bydd cyfle i weld gwaith ar ei hanner, gall roi sgyrsiau ysbrydoledig eglurhaol am ei waith ac wrth gwrs mae ganddo waith wedi ei gwblhau.

Cyfeiriad:
Gwynt y Môr,
1a Bro Cymerau,
Pwllheli,
Gwynedd
LL53 5PY

Ffôn: 01758 613495
Ebost: mandsw@gmail.com

Rwy’n beintiwr/printiwr sy’n defnyddio ystod eang o ddulliau a chyfryngau gan selio fy ngwaith ar ffurfiau naturiol neu lenyddiaeth Cymru a De Affrica. Croesawir ymweliadau gyda threfniant o flaen llaw.

Cyfeiriad:
7 Garth Terrace
Porthmadog
Gwynedd
LL49 9BE

Ffôn: 01766 515 577
Ebost: susan.arney@tiscali.co.uk

Rwyf yn edrych am batrymau a ffurfiau, cysgodion a mannau negyddol a grëwyd gan dirwedd neu strwythur, ac yn defnyddio llinellau er mwyn awgrymu realiti tri dimensiwn.

Cyfeiriad:
Godre'r Coed,
Aberhosan,
Machynlleth,
Powys
SY20 8RA

Ffôn: 01654 703474
Gwefan: www.sueterrey.co.uk
Ebost: sue@sueterrey.co.uk

Mae hyblygrwydd ffelt yn fy symbylu ac mae’r paled enfawr o ffeibrau anifeiliaid a phlanhigion. Lliwiau ac ansawdd yn fy ysbrydoli. Mewn ymateb i’r byd naturiol a’m taith drwy fywyd weithiau byddaf yn defnyddio papur sidan, tecstiliau a gwifren yn fy nghroglenni a’m cerflunwaith.

Cyfeiriad:
The Gallery,
Aberdyfi,
Gwynedd,
LL35 0EH

Ffôn: 01654 767319
Gwefan: www.galleryaberdyfi.co.uk
Ebost: claire@galleryaberdyfi.co.uk

Mae Claire a Glyn Davies yn peintio dyfrluniau ac wrthi'n datblygu amrywiaeth o luniau inc acrylig bywiog, printiau, cardiau yn ogystal â ffotograffau. Ar y cyd â'u merch Rowena, sydd hefyd yn artist, maent yn cynnig agwedd newydd ar dir a môr Cymru.

Mae ‘The Gallery’, Aberdyfi yn agored yn ddyddiol drwy’r flwyddyn ac yn arddangos lluniau trawiadol, dewis eang o gardiau cyfarch dethol, tlysau a nwyddau seramig. Mae gwasanaeth cyhoeddi ar gael hefyd ar gyfer artistiaid a ffotograffwyr.

Gwefan: www.wales.nhs.uk/sitesplus/861/tudalen/48047
Ebost: Elizabeth.Aylett@wales.nhs.uk

Beth yw Therapi Celf? Mathau o therapi mynegiannol sy’n defnyddio’r broses greadigol i wella lles emosiynol a chorfforol yr unigolyn yw Therapi Celf. Ceir pedwar proffesiwn:
• Therapydd Celf/Seicotherapydd Celf
• Therapydd Cerdd
•Therapydd Drama
• Therapydd Symudiad Dawns

Mae Therapyddion Celf yn ymarferwyr profiadol a chymwysedig yn eu celfyddyd ddewisedig ac wedi’u hyfforddi i lefel Meistr ôl-raddedig. Maent wedi cofrestru gyda Chyngor Proffesiynau Iechyd y DU (HPC).

Ynglŷn â Therapi Celf: Y defnydd therapiwtig o gelf, cerddoriaeth, drama neu ddawns o fewn perthynas broffesiynol yw Therapi Celf, i bobl sy’n profi salwch, trawma neu heriau bywyd, a’r rheiny sy’n awyddus i ddatblygu’n bersonol. Trwy greu celf, ymgysylltu â cherddoriaeth a myfyrio ar y cynnyrch a’r prosesau, gall pobl ddod yn fwy ymwybodol ohonynt eu hunain ac eraill, ymdopi â symptomau, straen a phrofiadau trawmatig a gwella galluoedd gwybyddol.
Ynglŷn â’r therapydd: Gweithwyr proffesiynol a hyfforddwyd yn y celfyddydau ac mewn seicotherapi yw therapyddion celf. Maent yn gwybod llawer am ddatblygiad dynol, damcaniaethau seicolegol, arfer clinigol, traddodiadau artistig, a photensial creadigedd i iachau. Maent yn defnyddio’r cyfrwng creadigol i asesu, trin ac ymchwilio.

Lle maent yn gweithio: Bydd therapyddion celf yn gweithio gyda phobl o bob oed: unigolion, cyplau, teuluoedd, grwpiau a chymunedau. Maent i’w canfod yn bennaf yn y GIG, y Gwasanaethau Cymdeithasol a lleoliadau eraill dan adain y llywodraeth fel Gwasanaeth Carchardai Ei Mawrhydi. Gallant ddarparu gwasanaethau, yn unigol ac fel rhan o dimau clinigol, mewn lleoliadau sy’n cynnwys iechyd meddwl; anableddau dysgu; datblygiad ac iechyd plant; meddygaeth gorfforol a sefydliadau fforensig. Y tu hwnt i leoliadau clinigol, byddant yn ymarfer mewn rhaglenni allgymorth yn y gymuned; ysgolion, cynlluniau byw â gofal ychwanegol; cartrefi nyrsio; stiwdios agored a chymorthfeydd annibynnol yn y sector annibynnol, elusennol a gwirfoddol.

Mae therapyddion Celf a Cherddoriaeth Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn gweithio i’r gwasanaethau canlynol:
• Iechyd Meddwl Oedolion (gofal eilaidd a chychwynnol)
• Iechyd Meddwl Fforensig Oedolion (Uned Gadarn Ganolig)
• Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc

Cyfeiriad:
Isfryn,
Penybryn Terrace,
Y Friog,
Dolgellau,
Gwynedd,
LL38 2NZ

Ffôn: 01341 250017
Gwefan: www.valerieland.co.uk
Ebost: info@valerieland.co.uk

Lluniau manwl, mewn gouche a dyfrlliw, sy’n cyfleu goleuni’n adlewyrchu ar ddŵr, ar greigiau a llewyrchu drwy ganghennau’r coed. Mae golygfeydd Valerie’n nodweddiadol Gymreig gyda’r duedd o ddehongli awyrgylch yn hytrach na lleoliad penodol. Mae ei gwaith i gyd yn dawel, cysurus a myfyriol. Mae Valerie yn arddangos gwaith, gweithio i gomisiwn, ac mae hi ar gael i diwtora grwpiau.

vanessa

Vanessa

justvanessa@live.co.uk

www.justvanessa.com

Y byd naturiol sy’n ysbrydoli fy ngwaith. Rwy’n hanu’n wreiddiol o ddwyrain Llundain, ennillais radd anrhydedd BA mewn Celf Gain yn 1993. Astudiais ffotograffiaeh hefyd, yn ogystal â mynychu gwethdai argraffu. Bellach rwy’n byw ym Mhenllŷn yng Ngogledd Cymru, ac rwyf wedi dychwelyd at baentio.

 

Cyfeiriad:
Bro Eryri,
Aelygarth,
Caernarfon,
Gwynedd

Ffôn: 01286 673782

Mae fy nghwaith yn bennaf wedi ei seilio ar dirwedd Gwynedd a Mon, y mynyddoedd, arfordir a gweithwyr yn gyffredinol. Mae gweithgareddau ym myd amaeth wedi fy ysbrydoli dros y blynyddoedd. Rwyf wedi byw yng Nghaernarfon ar hyd fy oes a teimlaf yn hapus fy mod yn agos i'r mynddoedd a'r mor.

Cyfeiriad:
Rhandir Mwyn,
Tyn y Mur,
Morfa Newydd,
Gwynedd,
LL53 6DF

Ffôn: 07795460163
Ebost: winijoneslewis@gmail.com

Mae fy stiwdio yn uned II yn Parc Gwledig Glynllifon. Rwyf yn gweithio mewn aml gyfwng gan gynnwys acrylic, golosg, pastel a dyfrlliw, tirwaith, i greu portreadau a abstract i ryddhau’r ysbryd. Gellir gwneud apwyntiad i drefnu comisiwn neu am olwg preifat a phaned. Stiwdio agored penwythnos olaf Mehefin, Medi a Rhagfyr.

 


Oriel Lluniau

pix pix pix pix pix pix

Wal Fideo

» gweld mwy

Cysylltu

Gwynedd Greadigol
d/o Archifdy Caernarfon
Economi a Chymuned
Swyddfa'r Cyngor
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

[t] 01286 679721
[e] post@gwyneddgreadigol.com

Bookmark and Share