Newyddion

Arddangosfa newydd Oriel Ysbyty GwyneddOriel Ysbyty Gwynedd

Clwb Camera Biwmares a Phorthaethwy

Dewch o hyd i lawenydd ffotograffiaeth therapiwtig er mwyn eich iechyd meddwl a’ch lles.

Ers tro byd, mae pob math o gelf yn cael ei ystyried yn ffordd i’n helpu ni i fyw ein bywydau dyddiol. Pan rydym yn dioddef gyda’n hiechyd meddwl, gall y celfyddydau creadigol helpu i dawelu ein meddyliau prysur, rhoi allanfa i’n hemosiynau, a rhoi i ni ymdeimlad o allu gwneud rhywbeth ar ein cyfer ni ein hunain – ni waeth pa mor fach.

Gall ffotograffiaeth, yn benodol, fod yn ofnadwy o fuddiol i’n hiechyd meddwl. Mewn byd prysur, gall fod yn anodd gweld sut mae rhywbeth yr ydym yn ei fwynhau gymaint, neu hyd yn oed rywbeth a wnawn i ennill ein bywoliaeth o bosib, yn medru helpu ein lles meddyliol. Ond gallai estyn am y camera fod yr union beth i wneud i ni deimlo ychydig yn hapusach

O mis Mehefin tan mis Medi mae Clwb Camera Biwmares a Phorthaethwy yn arddangos enghreifftiau o waith gan y grwp.

Mae nhw yn griw cyfeillgar ac anffurfiol o ffotograffwyr, gyda phrofiadau eang a gwahanol ddiddordebau yn y byd ffotograffiaeth.

⁠Mae’r rhaglen yn cynnwys sgyrsiau gan siaradwyr gwadd, cystadlaethau a nosweithiau i aelodau gael trafod a rhannu syniadau.

Mae nhw yn cyfarfod am 7.30pm bob nos Wener o ddechrau mis Medi tan y mis Ebrill dilynol.

Diolch yn fawr i Anthony Morris am ei gymorth i gosod yr arddangosfa.

Bydd ei harddangosfa yn cael ei harddangos yn nerbynfa Ysbyty Gwynedd tan ddiwedd mis Medi.