Newyddion

Ble mae therapyddion celf yn gweithio?Ble mae therapyddion celf yn gweithio?

Mae therapyddion celf yn gweithio mewn amrywiaeth o leoliadau e.e. ysbytai, ysgolion a cholegau, canolfannau byw â chymorth, canolfannau adsefydlu, a chyfleusterau seiciatrig, canolfannau lles, sefydliadau fforensig, cyfleusterau ymchwil clinigol, canolfannau argyfwng, llochesi digartrefedd a llochesi trais domestig, ac asiantaethau iechyd meddwl.

Mewn llawer o achosion, gallant fod yn hunangyflogedig neu fod â phractis preifat oherwydd natur unigryw’r swydd. Mae hyn yn golygu y gallant weithio gyda chleientiaid un i un neu mewn lleoliad grŵp yn ôl y galw. Gall therapyddion celf hefyd arbenigo mewn achosion penodol fel plant, pobl hŷn, neu oedolion â rhai mathau o drawma, neu â rhai mathau o afiechydon neu anableddau.

Un peth sy’n sicr mae’n faes difyr sy’n gallu cynnig llawer o amrywiaeth.