Newyddion

CALONNAU CERDDOROL – Creu Cerddoriaeth Gyda’n Gilydd, Cynnal Iechyd Meddwl DaCALONNAU CERDDOROL – Creu Cerddoriaeth Gyda’n Gilydd, Cynnal Iechyd Meddwl Da

Yn dilyn cynllun peilot llwyddiannus yn ystod y pandemig y llynedd, bydd prosiect newydd sbon Cerdd Gymunedol Cymru yn archwilio cerddoriaeth a’i effaith ar iechyd meddwl

O ran grymuso unigolion a chanddynt broblemau iechyd meddwl, mae cerddoriaeth wedi dangos dro ar ôl tro ei bod yn cynnig cymaint o fanteision ardderchog o ran hyrwyddo lles cyffredinol

Ar ôl cydweithio drwy gydol cyfnodau clo COVID 19, mae Cerdd Gymunedol Cymru wedi ymuno unwaith eto â Thŷ Canna, Uned Hergest Ysbyty Gwynedd a Thîm Iechyd Meddwl Cymunedol Hafod ar gyfer prosiect newydd o’r enw Calonnau Cerddorol.

Yn dilyn ymgynghoriad â defnyddwyr gwasanaethau ac ar ôl derbyn cyllid gan Raglen Iechyd Meddwl a Lles Cyngor Celfyddydau Cymru, bydd Calonnau Cerddorol yn ymchwilio i’r defnydd o gerddoriaeth yn y broses o adfer drwy berfformio, ysgrifennu caneuon a chydweithio.

Drwy ddarparu gweithdai, cymorth un-i-un a gweithgareddau ar gyfer pobl sy’n cael problemau iechyd meddwl, y bwriad yw cynyddu hyder pobl; eu helpu i osod targedau positif a chyraeddadwy a datblygu cydlyniant cymunedol ehangach. Bydd y prosiect hefyd yn ehangu ffiniau a mannau diogel drwy annog cyfranogwyr i feithrin perthynas a chysylltiadau cryf, cydweithio i greu a pherfformio caneuon am broblemau personol, cynhyrchu perfformiadau i’r henoed yn eu hardal, a recordio eu cerddoriaeth eu hunain ar y cyd. Cefnogir pob un gan ymarferydd cerddoriaeth hyfforddedig yn seiliedig ar gerddoriaeth sy’n cael ei arwain gant y cant gan gyfranogwr.

Fel y dywedodd un defnyddiwr gwasanaeth ar ôl sesiynau peilot y llynedd, “Rydw i wrth fy modd yn teimlo’n rhan o grŵp, ac mae’r canu’n gwneud i mi deimlo fy mod yn gallu gwneud rhywbeth i roi hwb i’n hunanhyder. Mae canu mewn grŵp yn therapiwtig iawn. Rydw i bob amser yn teimlo’n well wedyn.”

Yn wir, roedd yr adborth yn gyffredinol yn gadarnhaol tu hwnt a gwelodd y staff gynnydd sylweddol yn y niferoedd oedd yn mynychu bob wythnos, sy’n rhywbeth prin ymysg defnyddwyr gwasanaeth a chanddynt fywydau dyrys, a hynny mewn cyfnod o argyfwng cenedlaethol.

“Roedd y gweithdai mor llwyddiannus, fel y cafodd y prosiect ei ymestyn yn gyntaf gan dîm Tŷ Canna gan ddefnyddio eu harian eu hunain,” fel yr eglura Hannah Jenkins, Cyfarwyddwr CGC. “Nawr, mae’n wirioneddol anhygoel ein bod, ers hynny, wedi sicrhau cyllid i wneud y prosiect hwn yn un mwy hir dymor. Mae’n rhywbeth y gall cyfranogwyr ddibynnu arno wythnos ar ôl wythnos, a bydd yn helpu i’w meithrin yn greadigol a’u cefnogi i gyrraedd eu potensial.”

Mae CERDD GYMUNEDOL CYMRU yn elusen gelfyddydau genedlaethol, sy’n gweithio ar draws tirwedd greadigol Cymru.

Ariennir Calonnau Cerddorol gan Gyngor Celfyddydau Cymru

Er mwyn cael rhagor o wybodaeth am hyn neu am unrhyw brosiect, digwyddiad, sesiwn neu stori arall cysylltiedig â Cerdd Gymunedol Cymru cysylltwch â Richard S Jones – Swyddog Marchnata a Chyfathrebu, richard@communitymusicwales.org.uk