Newyddion

Cynorthwyydd Marchnata a Chyfathrebu - Canolfan y Celfyddydau AberystwythI hyrwyddo gweithlu hyblyg, bydd y Brifysgol yn ystyried ceisiadau gan unigolion sy’n ceisio am swydd gyda threfniadau gweithio llawn amser, rhan amser, rhannu swydd, neu yn ystod y tymor yn unig.

Mae cyfle cyffrous wedi codi i ymuno â’r tîm Marchnata yng Nghanolfan Gelfyddydau Aberystwyth. Rydym yn chwilio am unigolyn ymroddedig a brwdfrydig i ymuno â’r tîm, ac i weithio ar strategaethau Marchnata a Chyfathrebu cyffrous a deniadol i hyrwyddo ehangder gweithgareddau’r Ganolfan.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cynorthwyo’r tîm Marchnata a Chyfathrebu i ddatblygu a gweithredu strategaethau ymgyrchu, er mwyn creu cynnwys deniadol o safon uchel, yn enwedig i’n sianelau digidol, sy’n cwmpasu holl weithgaredd Canolfan y Celfyddydau, yn ogystal â rhoi ymgyrchoedd dydd i ddydd ar waith.

Rydym yn chwilio am unigolyn hyderus, dawnus ac egnïol sydd â llygad greadigol a dealltwriaeth dda ynglŷn â chynnwys digidol. Yn ddelfrydol, bydd gan ddeiliad y swydd brofiad o nifer o dasgau cyfathrebu ar-lein, megis creu cynnwys i gyfryngau cymdeithasol, golygu fideo a/neu animeiddio.

Trwy weithio’n rhan o’r Tîm Marchnata, byddwch yn creu cynnwys gwreiddiol, ac yn gweithio’n gyson i ganfod dulliau newydd o fynegi stori a rhaglen Canolfan y Celfyddydau i gynulleidfaoedd allanol, rhanddeiliaid, a’r cyhoedd ehangach, i gynyddu niferoedd ymwelwyr a chodi ymwybyddiaeth ehangach o’r brand ar-lein. Mae hon yn swydd gyffrous mewn adran brysur, yn cynnig gwaith delfrydol i rywun sy’n dymuno datblygu gyrfa ym maes marchnata’r celfyddydau.

Gellir gwneud ymholiadau anffurfiol drwy gysylltu â Rachel Scurlock ar rls@aber.ac.uk.

Cyf: AC.21.3529

O dan gynllun system bwyntiau Llywodraeth y DU, nid yw’r swydd hon yn bodloni’r meini prawf i gael ei noddi gan Brifysgol Aberystwyth ar gyfer cais Llwybr Gweithiwr Medrus (SWR).

Rydym yn croesawu ymgeiswyr o bob cefndir a chymuned, ac yn benodol y rhai sydd heb gynrychiolaeth ddigonol yn ein gweithlu ar hyn o bryd. Mae’r rhain yn cynnwys ond nid ydynt yn gyfyngedig i ymgeiswyr Duon, Asiaidd ac o Leiafrifoedd Ethnig (BAME) ac ymgeiswyr sydd ag anableddau.

Sefydliad Dwyieithog sy’n cydymffurfio â Safonau’r Iaith Gymraeg ac sy’n ymroddedig i Gyfle Cyfartal. Mae croeso i chi wneud cais am unrhyw swydd yn Gymraeg neu yn Saesneg a bydd pob cais a gyflwynir yn cael eu trin yn gyfartal.

Dyddiad cau: 25/03/2021

Manylion llawn a ffurflen gais yma