Newyddion

Holiadur Effaith Covid-19 ar Grwpiau Cymunedol CymraegMae Llywodraeth Cymru eisio gysylltu gyda grwpiau, sefydliadau a mudiadau sy’n hyrwyddo’r Gymraeg neu sy’n rhoi cyfleodd i bobl ddefnyddio’r Gymraeg ar lawr gwlad yng Ngwynedd.

Maent yn awyddus i gael cymorth i geisio deall sut mae pandemig y coronafeirws wedi effeithio ar grwpiau cymunedol a maent eisiau darganfod sut mae’r cyfnod clo a’r cyfyngiadau a gyflwynwyd ers hynny wedi effeithio ar sut mae eich grŵp yn gweithredu, i ba raddau ydych chi wedi gallu addasu eich gweithgareddau, a beth yw eich bwriadau ar gyfer y grŵp yn y dyfodol.

Byddem yn ddiolchgar pe baech yn gallu treulio ychydig o amser yn cwblhau’r arolwg ar-lein hwn, a ddylai ond cymryd tua 10 -15 munud i’w gwblhau.

Dolen i’r arolwg yma

Bydd eich atebion yn cynorthwyo Llywodraeth Cymru a Hunaniaith – Menter Iaith Gwynedd i ddeall mwy am y sefyllfa bresennol o ran y cyfleoedd i ddefnyddio’r Gymraeg yn gymunedol, ac i nodi’r hyn sydd ei angen er mwyn diogelu’r cyfleoedd hyn wrth i ni gynllunio ar gyfer y dyfodol.

Mae gennym ddyletswydd cyfreithiol o dan GDPR i ddiogelu unrhyw wybodaeth a gasglwn gennych. Heb eich caniatâd penodol, ni fyddwch chi na’ch grŵp cymunedol yn cael eich adnabod mewn unrhyw gyhoeddiad o ganfyddiadau’r arolwg.

Os hoffech chi gael mwy o wybodaeth am sut y caiff eich ymatebion eu prosesu, cliciwch yma

I gael rhagor o wybodaeth am yr arolwg hwn neu i gael cymorth i gwblhau’r arolwg, cysylltwch â Llywodraeth Cymru ar 03000 256682 neu anfonwch neges e-bost at: DataIaithGymraeg@llyw.cymru

Dyddiad cau yr arolwg yw dydd Gwener 2 Hydref 2020