Newyddion

Sefydliad Baring a Chyngor Celfyddydau Cymru yn cyhoeddi Celf a'r Meddwl | Arts and mindsRhaglen newydd y celfyddydau ac iechyd meddwl

Mae saith bwrdd iechyd GIG Cymru wedi cael arian gan Gelf a’r Meddwl| Arts and minds, rhaglen newydd gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Sefydliad Baring gyda’r nod o gefnogi iechyd meddwl gwell. Caiff arian hefyd gan y Loteri Genedlaethol.

Gan barhau â’r prosiect llwyddiannus cARTrefu - y celfyddydau mewn cartrefi gofal, rydym ni’n falch o adnewyddu ein partneriaeth â Sefydliad Baring gyda Chelf a’r Meddwl. Wrth gydweithio â GIG Cymru, bydd y rhaglen yn fodd i’n Byrddau Iechyd gydweithio ag artistiaid a sefydliadau celfyddydol i greu ffyrdd o wella bywyd pobl â phroblemau iechyd meddwl. Gwerth y rownd gyntaf yw £200,000 gyda hanner yn dod o Sefydliad Baring a hanner oddi wrthym ni.

Meddai Phil George, ein Cadeirydd:

“Diolch i’r Sefydliad Baring a chwaraewyr y Loteri Genedlaethol, sy’n codi £36 miliwn bob wythnos at achosion da, gallwn wneud gwahaniaeth i bobl â phroblemau iechyd meddwl drwy weithgarwch creadigol.

“Mae’r rhaglen newydd yn rhan allweddol o’n strategaeth yn y maes. Cydweithiwn yn agos â’r GIG i sicrhau y gall creadigrwydd wella iechyd meddwl pobl. Gobeithio perswadio ein partneriaid iechyd i fuddsoddi’n fwy mewn prosiectau celfyddydol i sicrhau buddion iechyd a lles”.

Dywedodd David Cutler, Cyfarwyddwr Sefydliad y Baring:

“Amlygodd ein hymchwil diweddar, Creatively Minded and the NHS, y cynnydd trawiadol yng Nghymru yn y cydweithio rhwng y GIG a’r celfyddydau. Mae’n esiampl i weddill Prydain. Rydym ni’n falch o gydweithio â’r Cyngor ar raglen i gynnig cyfleoedd creadigol i bobl â phroblemau iechyd meddwl.”

Meddai Sally Lewis, Pennaeth y Rhaglen:

“Dwi wrth fy modd y bydd y rhaglen yn cefnogi prosiectau ym mhob un o’n saith Bwrdd Iechyd fel gall pobl sydd â phroblemau iechyd meddwl gael budd o’r gwaith.

“Nod y prosiect yw gwneud gwahaniaeth i fywyd ystod eang o bobl gan gynnwys:

rhieni a babanod newydd

plant â phroblemau bwyta ac sy’n ymniweidio

oedolion â phroblemau iechyd meddwl

Mae’n rhaglen uchelgeisiol a hirdymor i gynnwys y celfyddydau creadigol yn ein gwasanaeth iechyd. Bydd yn rhoi arian rheolaidd i’n 7 bwrdd iechyd gan sefydlu diwylliant o gomisiynu artistiaid i gefnogi iechyd meddwl pobl Cymru.”