Newyddion

Cyllid Sbarduno – Cefnogi’r Celfyddydau Mewn Ymateb i COVID-19Mae’n bleser gan Gwynedd Greadigol gyhoeddi ein bod wedi cynnig cyfraniadau ariannol o £500 yr un i gefnogi pump o ymarferwyr creadigol o Wynedd, a’u partneriaid proffesiynol, i greu cynlluniau creadigol mewn ymateb i sefyllfa COVID-19. Gwahoddwyd unigolion a / neu mudiadau celfyddydol o Wynedd i gyflwyno ceisiadau am gefnogaeth ariannol i beilota dulliau creadigol newydd o weithio mewn ymateb i COVID-19 a penderfynodd y Panel Asesu ddyranu cyfraniadau i’r unigolion canlynol…

•Prosiect ‘Ffaffian’ gan Menai Rowlands – Project i gynnig cefnogaeth a platfform digidol i hyrwyddo a chefnogi ymarferwyr creadigol yng Ngwynedd gan rannu prosiectau, tiwtorielau, straeon byrion, ffilmiau animeiddio a rhaglenni dogfennol drwy’r iaith Gymraeg yn bennaf ar sianel YouTube newydd a phwrpasol.

•‘Coflaid Covid’ gan Iola Ynyr – Bydd y cynllun yn ymchwilio i ffyrdd celfyddydol digidol o fynegi ei phrofiadau cadarnahol o dderbyn cefnogaeth gan grwpiau merched ar-lein dros gyfnod y Coronafeirws, wrth ymdopi gyda’i iechyd meddwl a’i hadferiad fel alcoholig tra’n wynebu heriau dybryd yn economaidd fel artist llawrydd.

•‘Miniature Utopias Bach’ gan Lindsey Colbourne – Prosiect amlgyfryngol fydd yn mynd i’r afael ag ansicrwydd ein byd wedi’r cyfnod clo. Bydd yn archwilio sut y byddwn yn wynebu difrifoldeb llethol ein sefyllfa wedi COVID, gan gynnwys materion newid hinsawdd a chwymp ein ecosystem. Bydd Lindsey yn cydweithio ag artistiaid, ysgolion a chymunedau a’u gwahodd i greu eu ‘Minature Utopias Bach’ eu hunain i adlewyrchu ac i sbarduno newid cadarnhaol y nein cymdeithas.

•Cwrs Adrodd Straeon Drwy Ffotograffiaeth Ar-lein gan Denise Baker – Bydd Denise yn datblygu a chynnal cwrs ffotograffiaeth newydd i’w gynnal ar y we, gan ddarparu hyfforddiant arbennigol i ymarferwyr creadigol yng Ngwynedd ar sut i adrodd straeon drwy gyfrwng ffotograffiaeth.

•‘Lloches’ gan CARN - Gardd sy’n seintwar ar gyfer y gymuned yn iard gefn Oriel Pendeitsh, Caernarfon. Y bwriad yw creu gardd sy’n lloches i bobl sy’n dioddef â gor-bryder ac iselder, drwy ddarparu gofod tawel i gael egwyl ynddo os yw prysurdeb strydoedd Caernarfon yn ormod iddynt, yn arbennig yn sgil COVID-19. Bydd murlun yn cael ei baentio yn yr ardd arbennig hwn gan artistiaid lleol gan gyfranu tuag at greu gofod heddychlon i ymlacio ynddo.

Hoffem ddymuno pob llwyddiant i’r pum cynllun ac edrychwn ymlaen at weld ffrwyth llafur gwaith creadigol pob un ohonynt yn y dyfodol agos.