Newyddion

Murlun 'Afon Enfys'Murlun Afon Enfys – Storiel, Bangor

I ddiolch i weithwyr allweddol am eu holl ymdrechion yn ystod pandemig coronafirws mae artist lleol wedi creu murlun newydd hardd o’r enw ‘Afon Enfys’ yn amgueddfa ac oriel Storiel ym Mangor. Mae’r enfys wedi dod yn symbol o obaith a diolchgarwch yn ystod y cyfnod anodd hwn, gyda cartrefi ar hyd a lled y wlad yn dangos eu gwerthfawrogiad gan addurno eu ffenestri gyda’r symbol lliwgar hwn.

Gofynnwyd i’r artist lleol, Femke Van Gent, gynllunio murlun unigryw ar gyfer un o waliau allanol safle Storiel ym Mangor. Ysbrydolwyd ei gwaith gan yr afon Adda sy’n llifo’n gudd o dan y ddinas, a dyfeisiwyd delwedd o ‘Afon Enfys’. O amgylch yr ‘Afon Enfys’ ceir loÿnnod byw tlws sydd wedi eu hysbrydoli gan loÿnnod o gasgliadau hanes natur yr amgueddfa. Mae’r lindys a’r glöyn byw’n symbol o drawsnewidiad a gobaith, sy’n addas iawn yn yr amseroedd heriol yma. Mae’r cynllun hefyd yn cynnwys creaduriaid bach eraill difyr o fyd natur a dwy ddynes mewn gwisg Gymreig, wedi ei ysbrydoli gan hanes Cymru.

‘Roedd arddangosfa o waith yr arlunydd Femke Van Gent wedi ei drefnu ar gyfer Oriel Ysbyty Gwynedd ar gyfer misoedd yr haf, ond wrth gwrs nid yw hyn yn bosib am y tro. Braf felly oedd gallu cydweithio â Femke ar y project murlun hwn yn absenoldeb yr arddangosfa eglurodd Gwawr Wyn Roberts, Swyddog Datblygu Celfyddydau Cymunedol, Cyngor Gwynedd…

‘Mai’n bleser gweld gwaith lliwgar ac egnïol Femke ym Mangor. Mae’r murlun yn cyfleu’n diolchgarwch i weithwyr allweddol yn berffaith, mae’r gwaith yn llawn gobaith ac yn codi calon. Ers rhannu ffotograffau o’r murlun ar y cyfryngau cymdeithasol mae ymateb y cyhoedd wedi bod yn bositif iawn’

Eglurodd Femke yr arlunydd…

‘Pleser pur oedd gweithio yn Storiel. Mae’n dda clywed bod y murlun yn rhoi gwên ar wynebau pobl. Mae hyn yn fy ngwneud i’n hapus.’

Mae’r murlun wedi ei baentio ar wal ger maes parcio Storiel a gellir ei fwynhau wrth gerdded heibio. Beth am alw draw i’w weld os yr ydych gerllaw. Cofiwch am reolau ymbellhau cymdeithasol a theithiau di-angen. Os nad ydych yn yr ardal yn ystod y cyfnod clo, mwynhewch edrych ar ffotograffau o’r celf-waith am y tro, a bydd croeso cynnes i chi ymweld â Storiel pan fydd yn rheoliadau cyfyngu yn dod i ben.

Gan fod Storiel ar gau dros dro, a bod ein gweithgareddau creadigol wedi eu gohurio, beth am ddefnyddio’r murlun i ysbrydoli’ch creadigrwydd gartref? Beth am ysgrifennu’n greadigol a dyfeisio stori a darluniau yn deillio o’r murlun… pwy yw’r ddwy ddynes sy’n cuddio tu ôl i’r rhosod? i ble mae’r afon yn llifo? beth mae’r dylluan yn ei wylio? Mentrwch a rhannwch eich straeon gyda ni ar Facebook a Twitter os yr hoffech, buasem wrth ein boddau’n eu gweld!

(Diolch i gwmni paent Little Greene ym Methesda am gyflenwi’r paent)

Am fwy o wybodaeth am y murlun cysylltwch â ni –

01286 679721 neu ar ebyst yma

Trydar: @StorielBangor / Facebook: Storiel